Teema

Omasooveetlus

Omasooveetlusest rääkimine

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik tunnistab, et külgetõmme samast soost isikute vahel on delikaatne teema, millesse peab suhtuma lahkuse, kaastunde ja mõistmisega. Veebileht mormonsandgays.com püüab Kiriku juhtide ja liikmete intervjuude ja videote kaudu läheneda samasooveetluse küsimusele vastavalt sellele, kuidas see mõjutab üksikisikuid ja nende pereliikmeid. Avaldused ja lood rõhutavad, kui tähtis on Kristuse käsk üksteist armastada, ning kinnitavad Kiriku positsiooni.

Kiriku seisukoht on selge: seksuaaltegevus peaks aset leidma ainult omavahel abielus mehe ja naise vahel. Sellest hoolimata ei õigusta see kunagi ebasõbralikku käitumist. Jeesus Kristus, keda me järgime, mõistis seksuaalse kõlblusetuse selgelt hukka, kuid ei olnud iial julm. Ta soovis alati inimeste meelt ülendada, mitte neid mustata.[I]

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik kinnitab, et kesksed on õpetused, mis puudutavad inimese seksuaalsust ja sugu ning abielu kui mehe ja naise vahelise liidu pühadust ja tähtsust.[II] Kuid Kirik usub kindlalt, et Jumal armastab kõiki oma lapsi võrdselt ja nad väärivad armastuse ja austusega kohtlemist. Kiriku apostel venem Quentin L. Cook ütles: „Kirik peaks olema kõige armastavam ja kaastundlikum. Olgem esirinnas, väljendades armastust, kaastunnet ja sirutades abikäe. Perekonnad ärgu jätku kõrvale neid või olgu lugupidamatud nende suhtes, kes oma tunnete pärast samast soost inimeste vastu valivad erineva elustiili.[III]

Abielu jumalik olemus

Kirik eristab samasooliste vahelisi tundeid ja tegevust. Kuigi tunded ja kalduvused samast soost isikute suhtes ei ole olemuselt patused, on homoseksuaalne tegevus vastuolus „pühakirjal põhineva õpetusega .. et abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud ning et perekond on kesksel kohal Looja plaanis seoses Tema laste igavese saatusega”.[IV]

Kuna Kirik usub, et püha sigitusjõudu võivad „kasutada ainult mees ja naine, kes on seaduslikus abielus. .. Kõik teised seksuaalsuhted, kaasa arvatud samasooliste isikute vahel, õõnestavad jumalikult loodud perekonna institutsiooni.” Seetõttu soosib Kirik meetmeid, mis defineerivad abielu kui mehe ja naise vahelist ühendust. Kuid „mehe ja naise vahelise abielu kaitsmine ei eemalda Kiriku liikmete kristlikku kohust suhtuda kõikidesse inimestesse armastuse, lahkuse ja inimlikkusega”.[V]

Isikuõigused

Kiriku seisukoht, et abielu on mehe ja naise vaheline, „ei mõista õigeks mingisugust vaenulikkust geide ja lesbide vastu”.[VI] Paljud Kiriku juhid on selgelt rääkinud, kuidas kõiki inimesi tuleb kohelda armastuse ja austusega. Endine Kiriku president Gordon B. Hinckley (1910−2008) ütles liikmetele, kes tunnevad külgetõmmet samast soost isikute vastu: „Meie süda on [teiega]. Me hoiame teid oma palvetes, me tunneme teile kaasa, me peame teid enda vendadeks ja õdedeks.” President Boyd K. Packer kinnitas: „Me ei tõuka teid eemale. .. Me ei saa teid eemale tõugata. .. Me ei hülga teid, kuna me armastame teid.”

Kirik on seisnud samasooliste paaride õiguste eest seoses „haiglaravi ja meditsiiniabiga, õiglase eluaseme ja tööhõive õigustega või pärimisõigustega, kui need ei kahjusta traditsioonilist perekonda või kirikute põhiseaduslikke õigusi”.[VII] Näiteks Salt Lake Citys on Kirik toetanud määrusi, mis kaitsevad geielanikke diskrimineerimise eest seoses eluaseme ja tööhõivega. [VIII]

Armastuse evangeelium

Jeesuse Kristuse evangeelium põhineb armastusel, austusel ja valikuvabadusel. Mormoonid usuvad, et kõik inimesed on pärinud tugevusi, nõrkusi, katsumusi ja õnnistusi ja neid kutsutakse elama Jumala abi ja armu kaudu Jeesuse Kristuse ilmutatud põhimõtete järgi. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik usub kindlalt, et „Jumala universaalne isadus ja armastus annavad meist igaühele sünnipärase ja aupakliku mõistmise meie ühisest inimväärikusest. Me peame üksteist armastama. Me peame kohtlema üksteist austusega nagu vendi, õdesid ja teisi Jumala lapsi, ükskõik kui palju me üksteisest erineme.”[IX]

Allikad

 

[I] http://www.mormonnewsroom.org/article/church-mormon-responds-to-human-rights-campaign-petition-same-sex-attraction

[II] Vanem Christoffersoni tsitaat. Love One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction (Armastage üksteist: vestlus omasooiharuse teemal), mormonsandgays.com.

[III]Vanem Cooki tsitaat. Love One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction (Armastage üksteist: vestlus omasooiharuse teemal), mormonsandgays.com.

[IV] „First Presidency Statement on Same-Gender Marriage” (Esimese Presidentkonna avaldus samasooliste abielu kohta). http://www.mormonnewsroom.org/article/first-presidency-statement-on-same-gender-marriage

V http://www.mormonnewsroom.org/article/the-divine-institution-of-marriage

[VI] Mormooni pressikeskus− „Church Responds to Same-Sex Marriage Votes” (Kirik kommenteerib samasooliste abielu hääletust). − http://www.mormonnewsroom.org/article/church-responds-to-same-sex-marriage-votes

[VII] http://www.mormonnewsroom.org/article/church-responds-to-same-sex-marriage-votes

[VIII] http://www.mormonnewsroom.org/article/the-divine-institution-of-marriage

[IX] http://www.mormonnewsroom.org/article/church-mormon-responds-to-human-rights-campaign-petition-same-sex-attraction

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.