Uudislugu

Esimese Presidentkonna 2021. aasta jõulusõnum

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond – president Russell M. Nelson, president Dallin H. Oaks ja president Henry B. Eyring – avaldas reedel, 26. novembril järgmise jõulusõnumi. Seda jagati mitme Kiriku suhtluskanali vahendusel.

Olgugi et me laulame „Püha ööd”, teame, et selle Petlemma lapsukese elu ei alanud seal ega lõppenud Kolgatal. Isa võidis Jeesuse enne Tema sündi kogu inimkonna Messiaks, Kristuseks, Päästjaks ja Lunastajaks. Ta määrati ette meie eest lepitust tegema. „Teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu” (Jesaja 53:5). Ta tuli, et muuta surematus reaalsuseks ja teha igavene elu võimalikuks kõigi jaoks, kes kunagi elavad (vt 1. korintlastele 15:20–22; 3. Nefi 27:13–14).

Ja sel pühal jõuluajal me tunnistame, et „nõnda on [meie armastav Taevaisa] maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!” (Johannese 3:16).

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.