2021-joululakituse-cover.JPG
Uudislugu

Kiriku juhid jagavad 2021. aastal Esimese Presidentkonna jõululäkitusel rahu ja lootuse sõnumeid

President Henry B. Eyring ütles, et tõeline jõuluvaim on rõõm, „mis tuleb Issanda Jeesuse Kristuse kummardamisest ja armastamisest”.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku neli juhti ühes Templiväljaku Tabernaaklikooriga jagasid pühapäeval 2021. aasta Esimese Presidentkonna jõululäkitusel Kiriku liikmete ja ususõpradega üle maailma rahu ja lootuse sõnumeid.

Kõnelejateks olid president Henry B. Eyring, esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas; vanem Dale G. Renlund Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist; vanem W. Mark Bassett Seitsmekümnest; ja õde Michelle D. Craig Noorte Naiste üldjuhatusest. Templiväljaku Tabernaaklikoor esitas laule „Kuula, kõlab ingli hääl”, „Oo Petlemm, väike linnake”, „In the Bleak Midwinter” (Keset külma talve), „Oo, Püha öö” ja „Püha öö”.

Pühalik koosolek kanti üle Templiväljaku konverentsikeskusest. Järgnevalt on toodud kokkuvõte igast kõnest.

President Henry B. Eyring

President Eyring rääkis jõuluvaimust. Ta kirjeldas seda kui „rõõmu, mis tuleb Issanda Jeesuse Kristuse kummardamisest ja armastamisest”. Ta ütles, et me kogeme seda vaimu, kui uurime pühakirju, mis õpetavad meile, kes Jeesus oli ja on, ning teisi armastades.

President Eyring luges Uuest Testamendist kirjakohti, mis räägivad Jeesuse rollist loomises, allumisest Isa tahtele ja õpetusest järgida Tema armastuse eeskuju. President Eyring tsiteeris Mormoni Raamatu salme Kristuse lepitusest ja Tema väest meid igas olukorras aidata. Ta kasutas sõnu Õpetusest ja Lepingutest, et illustreerida palve väge ja Jumala tõotatud rahu.

„[Jumal] teab, kuidas aidata meil tunda rahu vastasseisu, isegi proovilepaneku ajal,” ütles president Eyring. „Ta saadab sõpru kui ingleid, kes seisavad teie kõrval „sooja südame ja sõbralike kätega”. Meie enda süda muutub paremaks, kui talume isiklikke katsumusi Temasse uskudes. Ja selle muutuse kaudu saavad meist endist sõbrad, keda Issand saab inglitena teiste juurde saata.”

Vanem Dale G. Renlund

Vanem Renlund õpetas Jeesuse Kristuse jumalikkuse tundmise tähtsust. Ta rääkis, et tema isa luges igal jõululaupäeval Luuka 2. peatükki. Pärast 32. salmi lugemist, milles Siimeon hoiab oma kätel Jeesuslast ja räägib Temast kui „[Jumala] päästest”, tegi vanem Renlundi isa pausi ja ütles: „Ma ei pruugi seda väikest Jeesust süles hoida, kuid tean sama hästi kui Siimeon, et see laps oli Jumala Poeg, minu Päästja ja Lunastaja. Ta on tõeline ja Ta elab.” Pärast seda vägevat avaldust vaatas tema isa igat oma pereliiget ja ütles noogutades: „Ja ka teie võite seda teada.”

Vanem Renlund kirjeldas, kuidas ta tundis 11-aastaselt Jumala kinnitust, et Mormoni Raamat õpetab tõde. Ja selle sama väe kaudu teab ta, et Jeesus on maailma Päästja. Sellised teadmised on tema sõnul vaimuand, mis on kõigile kättesaadav.

„Neil jõuludel paluge oma Taevaselt Isalt vaimset kingitust, milleks on teadmine maailma Päästja elavast reaalsusest,” ütles vanem Renlund. „Jõuluaeg on loomulik ja ilus aeg Tema elu uurimiseks ning Tema iseloomu ja omaduste jäljendamiseks. Seda tehes saate teada, et Jeesus on Kristus, Jumala Poeg, ja et Ta lunastas teie patud.”

Vanem W. Mark Bassett

Vanem Bassett tuletas viimse aja pühadele meelde, et Jeesuse Kristuse järgijad peaksid olema rahunõudjad.

„See on meie lepingukohustus,” ütles vanem Bassett. „Meie teiega muudame tänast raskustes maailma, kui püüame olla rahunõudjad – oma kodudes, kogudustes, kogukondades, üle kogu maailma – oma lahkuse, heade tegude ja sõnadega ning seda nii silmast silma kui ka virtuaalselt. „Kuulutame päästet” ustavalt, kui tunnistame Temast nii sõnade kui ka tegudega.”

Kasutades sõnu Luuka 2. peatükist, julgustas vanem Bassett Kiriku liikmeid teatama rahusõnumit selle „lapsukese kohta”. See on sõnum, mida misjonärid õpetavad meie lähedastele ja sõpradele; see on see elav sõnum, mida teenistusmisjonärid jagavad, kui teenivad, nagu Päästja seda teeks. See on see sõnum, mida kuulutame, kui armastame, jagame ja kutsume enda ümber olevaid inimesi osa võtma lootusest ja rahust, mida leiab Jeesuse Kristuse rõõmusõnumitest.”

Õde Michelle D. Craig

Õde Craig rääkis, et peaksime arendama ja jagama oma isiklikke andeid, et teisi innustada ja teenida. „Mõned kõige paremad kingid on meie aeg ja anded,” olgu need siis kui väikesed tahes, ütles ta. „Ma usun, et sellised annid on pühad.”

Tsiteerides vanem Marvin J. Ashtonit (1915–1994), ütles õde Craig, et annid tulevad mitmel kujul, nende seas on kuulamine, nutmine, mõtisklemine ja palvetamine.

„Võtke oma armastusega kuulamise and ja külastage üksildast sõpra,” innustas ta. „Kas teil on vaidluste vältimise ja nõusolemise and? Kunagi pole neid ande rohkem vajatud. Kinkige neid oma perele, sõpradele ja naabritele. Öelge ekslejale, et armastate teda, ning kutsuge ta oma söögilaua äärde. Õpetage inspireeritud õppetund. Kirjutage lahke kiri. Kasutage oma ande, et teistele abikäsi ulatada ja Siionit ehitada ning teie ümber olevaid inimesi aidata. Jumal vajab kõiksuguseid inimesi. Ta on andnud kõik annid oma laste tõstmiseks. Ärge jätke endas olevat muusikat mängimata, kallistust andmata ega andestust võimaldamata.”

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.