Pressiteade

Üldkonverentsi pühapäeva hommikuse istungi osana toimub pühalik koosolek ja hosiannahüüe

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president Russell M. Nelson teatas laupäeva, 4. aprilli 2020 hommikul, et osa üldkonverentsi pühapäeva hommikusest istungist saab olema ülemaailmne pühalik koosolek, kus ta juhatab pühasid hosiannahüüdes.

„Me palvetame, et see konverents oleks meeldejääv ja unustamatu tänu sõnumitele, mida kuulete, ainulaadsetele teadaannetele ja kogemustele, milles teid osalema kutsutakse,” ütles president Nelson Kiriku üldkonverentsil kõneledes. „Näiteks kutsume pühapäeva hommikuse istungi lõpus kokku ülemaailmse pühaliku koosoleku, kus juhatan teid pühas hosiannahüüdes. Me soovime, et see oleks teie jaoks vaimne kõrghetk, kui väljendame globaalses üksmeeles oma sügavat tänu Jumal Isale ja Tema Armastatud Pojale neid sel ainulaadsel viisil ülistades.”

Sellisel viisil Jumaluse austamine on eriti tähtis ja püha sümbol, kuna Kirik tähistab sellel üldkonverentsil (ja kogu aasta jooksul) kahesaja aasta möödumist Joseph Smithi esimesest nägemusest Isast ja Pojast. Selles nägemuses pöördus Isa teismelise Josephi poole ja osutades Jeesusele Kristusele, ütles: „See on minu armas Poeg. Kuula Teda!”

„Selle ja iga üldkonverentsi eesmärk on aidata meil Teda kuulda,” ütles president Nelson. „Me oleme palvetanud ja kutsume teid palvetama, et Issanda Vaim oleks nii rikkalikult meiega, et võiksite kuulda sõnumeid, mis Päästjal teie jaoks on – sõnumeid, mis toovad rahu teie hingele. Sõnumeid, mis tervendavad teie murtud südame. Sõnumeid, mis valgustavad teie meelt. Sõnumeid, mis aitavad teil teada, mida teha, kui nendest ja tulevastest rahutuste ja katsumuste aegadest läbi lähete.”

Mis on pühalik koosolek?

Pühalikud koosolekud on erilised, vaimsed koosviibimised, mida peetakse erinevatel pühadel eesmärkidel. Need nõuavad viimse aja pühadelt suuremat vaimset ettevalmistust koosolekul osalemisel. Need koosolekud on toimunud uute kiriku presidentide toetamiseks, templi või teiste hoonete (näiteks konverentsikeskuse) pühitsemiseks, uue pühakirja tutvustamiseks, preesterluse juhtidelt juhatuse saamiseks ja muudel erilistel puhkudel. Selle pühapäevahommikuse pühaliku koosoleku erilisest põhjusest räägib president Nelson oma kõnes.

Fraas „pühalik koosolek” pärineb heebreakeelsest Piiblist ning kirjeldab märkimisväärseid kogunemisi, mis leidsid aset paasapühade ja lehtmajade püha ajal. Esimene tempel Jeruusalemmas pühitseti pühaliku koosoleku ajal. Seega on sel terminil muistne seos templi pühitsemisega.

Õpetus ja Lepingud, Kiriku pühade ilmutuste kogumik, sisaldab mitut viidet sellele, kuidas Jumal käsib viimse aja pühadel „[kutsuda] kokku oma pühalikud koosolekud” (Õpetus ja Lepingud 133:6). Kirtlandi templi pühitsemine 27. märtsil 1836 oli üks selline sündmus. Paljud tunnistasid sel puhul mitmesuguseid vaimseid ilminguid. Selle templi pühitsemine seadis eeskuju hilisemateks pühalikeks koosolekuteks.

Mis on hosiannahüüe?

Hosiannahüüe on eriline viis, kuidas viimse aja pühad austavad ja kiidavad Jumal Isa ja Tema Poega Jeesust Kristust. See hüüe sümboliseerib seda, kuidas rahvahulk tervitas Jeesust, kui Ta oma elu viimasel nädalal võidukalt Jeruusalemma sisenes. Uues Testamendis kirjutatakse: „Hoosianna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel! Hoosianna kõrges!” (Matteuse 21:9)

Hosianna tuleneb kahest heebreakeelsest sõnast, mis on tõlgitud kirjakohas Laulud 118:25 kui „aita nüüd!”. Moosese seaduse kohaselt luges preester seda laulu iga päev lehtmajade püha seitsme päeva jooksul, mil inimesi kästi olla „seitse päeva rõõmsad Jehoova, oma Jumala ees” (3. Moosese 23:40). Lehtmajade püha oli muistsete iisraellaste jaoks rõõmustamise aeg. Seega, kuigi hosianna oli algselt abipalve, seostati seda hiljem rõõmustamisega. See on selle sõna tähendus ka Uues Testamendis, Mormoni Raamatus ning Õpetuse ja Lepingute raamatus. Nendes kirjakohtades tähistab hosianna kiitust Jumala headuse ja Jeesuse Kristuse päästva väe eest.

Sõna „hosianna” kasutamine Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus ulatub tagasi ajani enne Kiriku ametlikku organiseerimist 1830. aastal. 1829. aasta ilmutuses kästi Martin Harrist: „Jutlusta, õhuta, kuuluta tõde, isegi valju häälega, rõõmuhäälel, hüüdes: Hosianna, hosianna, õnnistatud olgu Issanda Jumala nimi!” Sarnaseid käske anti inimestele 1830. ja 1831. aastal.

Hosiannahüüdest sai liikmete ühine kogemus Kiriku Kirtlandi templi pühitsemisel 1836. aastal. Pühitsemistalituste lõppedes hüüdis kogu kogudus koos kolm korda: „Hosianna! Hosianna! Hosianna! Jumalale ja Tallele. Aamen, aamen ja aamen!” Ajalooliselt on ka teisi sündmusi Kiriku ajaloos tähistatud hosiannahüüdega.

Alates 1892. aasta Salt Lake’i templi päiskivi asetamise tseremooniast on hosiannahüüde ajal lehvitatud valget taskurätti. „Selleks pühaks ürituseks on meil vaja puhast valget taskurätti,” selgitas president Nelson laupäeva hommikul. „Kuid kui teil taskurätti ei ole, siis lehvitage lihtsalt käega.”

Pühapäevase hosiannahüüde lõpetuseks laulab kogudus laulu „Jumala Vaim”, just nagu tehti Kirtlandi templi pühitsemisel.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.