Teema

Andmekaitsepoliitika

ANDMEKAITSEPOLIITIKA

MORMONNEWSROOM.ORG (Uuendatud 01.02.2012)

MORMONNEWSROOM.ORG on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku (edaspidi „Kirik”) uudisteportaal.

Isikuandmete kaitsmine on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ja meiega seotud juriidiliste isikute (edaspidi nimetatud koos „Kirik“, „meie“ või sarnaste terminitega) jaoks oluline. Käesolev andmekaitsepoliitika on mõeldud üldise avaldusena, mis kirjeldab, kuidas me kogume, kasutame ja töötleme isikuandmeid, mida te avaldate meie kodulehekülgedel või internetirakendustes (edaspidi „portaalid“). Me püüame koguda, kasutada ja avaldada isikuandmeid vastavalt selle riigi seadustele, kus me isikuandmeid kogume. Käesolev andmekaitsepoliitika kehtib selle portaali kohta, mille omanikuks on ja mida haldab Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints või FamilySearch International (nagu kodulehe esimesel leheküljel on eraldi märgitud).

Teatud juhtudel võivad Kirikuga seotud juriidilised isikud sätestada andmekaitsepoliitika erinõudeid, mis väljendavad vastavate kohalike seaduste nõudeid. Kui erinõudeid on peetud vajalikuks, informeeritakse teid sellest lisateatega.

Te võite külastada enamikku meie portaalidest ilma isikuandmeid avaldamata. Kui isikuandmeid nõutakse, järgime teie informatsiooni kogumise, kasutamise, avaldamise, edastamise ja säilitamise juures järgnevaid isikuandmete kaitse põhimõtteid.

Andmekaitse kord

1. Informatsiooni kogumine. Luues VAP konto otse või FamilySearch portaali kaudu, registreerides konto ühes meie portaalidest, lisades kasutajaprofiili informatsiooni või tehes sarnaseid tegevusi, võime koguda või saada teilt või teie liikmekaardilt (kui kohaldatav) informatsiooni, mis sealhulgas sisaldab teie nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit, fotot, kontakti või profiili eelistusi ning teavet Kiriku üksuse kohta.

Me võime samuti koguda infot, mida teie internetiseade või veebilehitseja saadab, kui te külastate ühte meie portaalidest, kaasa arvatud IP-aadress.

2. Isikuandmete kasutamine. Me võime kasutada teie antud isikuandmeid, et (a) meil oleks võimalik teiega ühendust võtta, (b) täita teie nõudmisi, (c) küsida teilt arvamust kodulehe ülesehituse või sisu kohta või (d) aidata täita meie missiooni.

Samuti võime kasutada teie isikuandmeid teistel eesmärkidel, nagu auditeerimine, andmeanalüüs, süsteemi veaotsing ja uurimistöö.

Lisaks võime kasutada isikuandmeid, mida te olete esitanud, või informatsiooni, mida teie veebilehitseja on saatnud (vt punkt 10 edaspidi), et kindlaks teha kasutajaid, kes tunduvad kahjustavat meie portaale, või selleks, et isiklikustada meie portaalide kasutajate kogemusi.    

Kui teie andmeid kasutatakse ükskõik millisel eesmärgil, välja arvatud eelloetletud juhtudel, informeerime teid sellest eraldi ning küsime teie nõusolekut, kui see on seadusega nõutud.

Aeg-ajalt võime anda teile teada ka võimalustest kasutada teatud funktsioone või sellest loobuda.

3. Kiriku liikmeskonda puudutava teabe kasutamine. Kui te olete Kiriku liige, võidakse teie liikmeskonda puudutavaid üldandmeid (näiteks nimi, aadress ja telefoninumber) ning teisi täiendavaid andmeid, mida olete valmis avaldama (näiteks e-posti aadress, foto jne), teie eelneval nõusolekul, kui selline nõusolek on seadusega nõutud, jagada Kiriku liikmetega teie koguduses ning vaias või ringkonnas kirikusiseseks kasutamiseks. Mõned teie andmetest võivad olla piiratud kujul nähtavad meie internetiportaalides, kaasa arvatud LDS.org. Te võite loobuda andmete jagamisest või piirata valikuliselt jagatud andmete määra, muutes profiili eelistusi eraldi portaalides.

Lisaks võidakse teie liikmeskonna andmeid, kaasa arvatud teie isiklikke kontaktandmeid, jagada Kiriku juhtkonnaga kirikusisestel eesmärkidel.

4. Sisulise informatsiooni esitamine. Mõnes meie portaalis võite te valitud aladel avaldada enda sisu ja kommentaare. Mõned teie sissekanded on mõeldud isiklikuks kasutamiseks ja ei ole teistele nähtavad (näiteks isiklikud märkmed, päevikud või muu sarnane). Siiski, teised sissekanded võivad olla mõeldud avalikkusele ja on teistele nähtavad (näiteks kirjalikud tunnistused või kommentaarid meie portaalide valitud aladel).

Kui teie sissekanded soovitakse teha avalikuks või neid tahetakse jagada kolmandate isikutega, palume teilt selleks eraldi nõusolekut, kas siis, kui te loote eraldi profiili (näiteks mormon.org või familysearch.org) või siis, kui te laadite sisu üles (näiteks kui te laadite üles videoklippe või genealoogilisi andmeid). Me soovitame teil olla ettevaatlikud avalikkusele mõeldud sisu avaldamisel ning hoiduda andmete esitamisest, mis võiksid põhjustada kas teile või teistele inimestele kahju või vigastusi või võimalikku kahju või vigastuste ohtu.

Kõik teie sissekanded säilitatakse kas meie oma süsteemis või meie partnerite või kolmandate osapoolte süsteemides (nagu on edaspidi kirjeldatud punktis 7A). Kuigi lähtutakse tööstusstandardist, et kaitsta teie sissekandeid volitamata juurdepääsu, avalikustamise või muutmise eest (nagu on kirjeldatud edaspidi punktis 8), ei saa me garanteerida täielikku andmekaitset ning me võime mõnel juhul olla sunnitud (või seadusega nõutud juhtudel) avaldama selliseid andmeid kolmandatele osapooltele, nagu on kirjeldatud punktis 7.

Ehkki meil ei ole mingit kohustust jälgida teie sissekandeid, jätame endale õiguse seda teha omal äranägemisel. Me jätame endale ka õiguse blokeerida või eemaldada igasugune sisu, mida me peame kohatuks, ebasündsaks, ropuks, nilbeks, räpaseks, vägivaldseks, ahistavaks, laimavaks, halvustavaks, karistatavaks, illegaalseks, ähvardavaks või mingil muul moel ebasoovitavaks, vaatamata sellele, kas see oli mõeldud isiklikuks või avalikuks kasutamiseks. Kuna me ei vaata läbi kogu sisu, mida eri portaalides eri võimalusi kasutades esitatakse, ei saa me garanteerida, et me suudame võtta tarvitusele vastavad abinõud juhul, kui te avaldate teavet, mis avaldab informatsiooni isiku kohta, kellele on põhjustatud kahju või kes on väärkohtlemise ohver või keda ähvardab oht saada kahju või vääriti koheldud.

Kui me saame teada sisust, mida me peame solvavaks või mis võib ohustada teie või teiste isikute isiklike või konfidentsiaalsete andmete kaitset, teeme heas usus jõupingutusi, et blokeerida või eemaldada selline sisu.  

5. Säilitamine. Me säilitame kogutud isikuandmeid ja sissekandeid mõistliku aja jooksul, et täita kogumise eesmärki ning seejärel kustutada see meie kogust, välja arvatud piiratud profiili teabe ajalugu, üldised genealoogilised andmed ja liikmeskonna informatsioon, mis säilitatakse osana püsivast genealoogilisest ja Kiriku ajalooga seotud andmetest.

6. Juurdepääs. Me üritame säilitada isikuandmete õigsust ja loodame teie peale kindlustamaks, et teie isiklikud andmed on täielikud ja õiged. Te võite kontrollida, parandada või eemaldada oma isikuandmeid konkreetse portaali registreeringutes, kas oma isikliku profiili või VAP konto kaudu, kus see on võimalik.

Kui te olete Kiriku liige, siis osa teie isikuandmetest saab uuendada ainult siis, kui tehakse muudatusi teie Kiriku liikmekaardile. Selliseid muudatusi peab tegema, võttes ühendust teie Kiriku üksuse asjuriga ja taotledes muudatust. Kui teil tekivad probleemid teie isikuandmete muutmisel või uuendamisel, võite võtta meiega ühendust, saates e-kirja aadressil DataPrivacyOfficer@ldschurch.org. Kui saame teie e-kirja, anname endast parima, et vastata teile 30 päeva jooksul. Kui me ei suuda rahuldada teie nõudmist 30 päeva jooksul ega suuda võimaldada teile juurdepääsu nõutud andmetele, selgitame, miks me seda teha ei suuda.

7. Informatsiooni jagamine ja avaldamine. Me hoiame teie isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja ei müü neid kellelegi. Me ei jaga teie isikuandmeid teiste osapooltega, välja arvatud järgmistes olukordades (või juhtudel, kus me teid sellest eraldi teavitame ja küsime eelnevalt teie nõusolekut):

A. Kolmandast isikust teenuste pakkujad. Me võime anda isikuandmeid kolmandatele osapooltele kasutamiseks täitmaks meie nimel sisefunktsioone (näiteks maksete töötlemine, hooldus, turvalisus, andmeanalüüs, sisumajutuse teenuste pakkumine jne). Sellistel juhtudel on teenuse pakkujad lepingu järgselt kohustatud kaitsma isikuandmeid täiendava kasutamise eest (kaasa arvatud turunduslikel eesmärkidel) või käitlema neid vastavuses selle andmekaitsepoliitikaga ja tööstusstandardiga.

B. Kiriku juriidilised üksused. Me võime edastada isikuandmeid igale Kirikuga seotud juriidilisele üksusele Kiriku eesmärkide saavutamiseks. Euroopa Liidust liikmeskonna andmete edastamisel toetume tüüplepingu tingimustele Kiriku juriidiliste üksuste vahel, mis on vastavuses Euroopa Liidu nõuetega. Isikuandmete võrgus edastamisel peame kinnitavaks toiminguks isiku andmeedastust, mis näitab teadlikku nõusolekut andmetöötluseks ning samuti teadlikku nõusolekut lubamaks piiriülest andmete edastamist Ameerika Ühendriikidesse, eesmärkidel, milleks need olid antud.

C. Seadusest tulenevad nõuded. Me võime avaldada teie isiklikke andmeid, postitusi, päeviku sissekandeid, veebivestlusi, isiklikke märkmeid, sisu või muid sissekandeid, millele meil on ligipääs, igal veebilehel, kui me teeme seda heauskselt eeldusel, et seda nõutakse kohtu kaudu või teiste õiguskaitseorganite või administratiivsete nõuete pärast või kui seda muul viisil seadusega nõutakse. Lisaks sellele võime avaldada teie isikuandmeid ja muid andmeid, kui me heas usus näeme selle vajalikkust või kohasust, et vältida teiste lepingute rikkumist, et ennetada vastutust, et kaitsta õigusi ja vara või portaali, isikute või üldsuse turvalisust, et hoida ja kaitsta meie teenuste ja taristu turvalisust ja terviklikkust, et kaitsta meid ja meie teenuseid petturliku, solvava või ebaseadusliku kasutamise eest, et uurida ja kaitsta meid kolmandate isikute nõuete või süüdistuste eest või aidata kaasa riigi õiguskaitseorganite tegevusele.

8. Andmekaitse. Me kasutame tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et kaitsta meile esitatud isikuandmeid kaotsimineku, väärkasutuse ja volitamata muutmise eest ning et kaitsta nende konfidentsiaalsust. Me kontrollime regulaarselt oma turvaprotseduure ning kaalume sobivate uute turvatehnoloogiate ja meetodite kasutamist. Me kasutame ka kaasaegset krüpteerimistehnoloogiat, et krüpteerida andmeülekannet meie sisselogimise lehekülgedel. Siiski, kuna me ei saa garanteerida nende krüpteerimistehnoloogiate täielikku turvalisust, palume olla ettevaatlikud isikuandmete internetis edastamisel.

9. Kolmandate isikute andmed. Seal, kus kohalikud seadused seda lubavad, võite te edastada isikuandmeid teise isiku kohta, sealhulgas kontaktinfot (teiste sõnadega kolmas isik), et lubada meil võtta ühendust selle isikuga, teostada tarneid või muul viisil täita teie taotlusi. Kogutud andmeid kasutatakse üksnes teie taotluste täitmiseks. Esitades isikuandmeid ükskõik kelle kohta peale teie enda, peate te esmalt saama selle isiku teadliku nõusoleku, kui selline nõusolek on seadusega nõutud.

Kui teie või keegi teine on edastanud meile teie isiklikud kontaktandmed ning te soovite, et me edaspidi teiega enam ei kontakteeruks, järgige palun tellimuse tühistamise või loobumise korda, mis on välja toodud vastavas portaalis, uudiskirjas, e-kirja teates või muus sarnases kohas.

10. Passiivne andmete kogumine: jälgimise tehnoloogiad, küpsised ning läbipaistvad GIF-failid.. Külastades ükskõik millist meie portaali, võivad meie serverid või filtrisüsteemid koguda andmeid, mida teie veebilehitseja saadab iga kord, kui te veebilehte külastate. Need andmed võivad sisaldada (kuid ei pruugi sellega piirduda) teie veebilehitseja tüüpi, teie operatsioonisüsteemi, teie keeleseadistusi, detaile selle kohta, millist viitavat veebilehte te külastasite enne meie portaali tulekut, iga külastuse päringu kuupäeva ja kellaaega, informatsiooni, mida te otsite meie portaalidest.

Samuti kasutame andmete kogumiseks küpsiseid ja läbipaistvaid GIF-faile. Küpsis on väike andmeplokk, mille veebiserver saadab teie veebilehitsejale ja mis salvestatakse teie arvutisse andmete säilitamise eesmärgil. Küpsis kujutab endast teatud liiki silti, mis võimaldab meie portaalidel tunda ära teie veebilehitseja, kui te tagasi meie portaalidesse pöördute. Läbipaistev GIF-fail (nimetatakse ka veebimajakaks) − kasutatakse koos küpsistega, et aidata meil aru saada, kuidas külastajad meie portaalides tegutsevad. Läbipaistev GIF-fail on tavaliselt läbipaistev graafiline kujund, mis on pandud veebilehele. Läbipaistvate GIF-failide kasutamine võimaldab meil jälgida teie tegevusi, kui te avate veebilehe, ja lihtsustab meile teadaolevate veebilehitsejate jälgimist ja tegevuste salvestamist. Näiteks kasutades läbipaistvaid GIF-faile, võime jälgida veebilehel külastaja tegevusi ning meie portaalide kasutamist ja veebiliikluse marsruutimist.

Me kogume neid andmeid, et paremini mõista, kuidas te kasutate meie portaale ja kuidas seal tegutsete, et täiustada seeläbi teie kasutuskogemust. Samuti võime jagada neid andmeid oma töötajate, alltöövõtjatega, teenusepakkujatega ja seotud juriidiliste isikutega, nagu on kirjeldatud punktis 7.

Te võite muuta oma veebilehitseja seadeid selliselt, et peatatakse küpsiste lubamine, või nii, et teilt küsitakse iga kord nõusolekut enne küpsise lubamist. Kui otsustate küpsistega mitte nõustuda, ei pruugi teil olla võimalik kasutada meie portaalide teatud osasid või funktsioone.

11. Poliitika vastavus ja küsimused isikuandmete kaitse kohta. Meil on andmekaitsetöötaja, kes aitab tagada vastavust selle andmekaitsepoliitikaga ning vastab andmekaitse või turvalisusega seotud küsimustele. Samuti aitab see töötaja koolitada Kiriku ametnikke, et nad oleks antud valdkonnas pädevad. Küsimused, mis on seotud andmekaitsepoliitikaga või isikuandmete turvalisusega, mida me töötleme, võib saata e-kirja, faksi või postiga järgnevalt:

E-post:             DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
Faks:                +1 801 240 1187
Aadress:          Data Privacy Office
                       50 E North Temple St
                      Salt Lake City, UT 84150-0018, USA

12. Laste privaatsus. Enamikus meie portaalidest ei kogu me teadlikult andmeid lastelt, kes on alla 13-aastased. Meie portaalid, mis koguvad laste andmeid, teevad seda ainult lapsevanema või hooldaja eelneval selgesõnalisel ja teadlikul nõusolekul, mis on vastavuses kehtivate seadustega. Me soovitame tungivalt, et alla 18-aastased alaealised küsiksid oma vanematelt luba enne isikuandmete interneti kaudu avaldamist ükskõik kellele ning me soovitame lapsevanematel õpetada oma lastele, kuidas turvaliselt internetti kasutada.

13. Kolmandate osapoolte lingid. Me ei ole vastutavad ühegi kolmanda osapoole portaali andmekaitse korralduse või sisu eest. Teie enda kaitseks peaksite te vaatama läbi teiste portaalide poliitikad, et veenduda, et need vastavad teie isikuandmete kaitse ootustele.

14. Tulevased muudatused andmekaitsepoliitikas. Me analüüsime regulaarselt seda andmekaitsepoliitikat ja vajadusel muudame, parandame ning täiendame või eemaldame selles leiduvaid osi. Tehes andmekaitsepoliitikas selliseid muudatusi, mis mõjutavad teie isikuandmete kasutamist, teavitame teid siin või teatega oma kodulehel. Samuti uuendame kuupäeva selle andmekaitsepoliitika allosas. Me soovitame teil aeg-ajalt kontrollida antud andmekaitsepoliitikat, et olla muudatustest informeeritud.

Jõustumiskuupäev

See andmekaitsepoliitika versioon jõustus 1. veebruaril 2012.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.