Pressiteade

Usujuhid ülemaailmsel konverentsil kutsuvad üles teisi inspireerima, toetama ja tõstma

Mälestades püha ülestõusmispühade nädalat, kogunesid miljonid inimesed üle maailma 1.–2. aprillil toimuvale Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku kevadisele üldkonverentsile. Viie istungi ajal, mille otseülekanne tõlgiti 70 keelde, pöördusid ülemaailmsed usujuhid liikmete ja sõprade poole sõnumitega, mille keskmes oli Jeesus Kristus.

Vanem Gary E. Stevenson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist alustas konverentsi, tsiteerides Uue Testamendi õpetlast, inglast N. T. Wrighti, kutsudes meid „astuma samme, et tähistada ülestõusmispühi uutel loomingulistel viisidel: kunstis, kirjanduses, lastemängudes, luules, muusikas, tantsus, festivalide, kellade ja erikontsertidega. ‥ See on meie suurim tähtpäev”. Ta jätkas: „Kui kaotate ülestõusmispühad, kaotate terve Uue Testamendi; kaotate kogu kristluse.”

Bonny H. Cordon, Noorte Naiste üldjuhataja, ütles, et tõeline rõõm toetub inimese valmisolekule tulla Kristusele lähemale ja olla ise tunnistajaks, et Tema on nende isiklik Päästja.

Laupäeva pärastlõunasel istungil julgustas vanem Dieter F. Uchtdorf Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanemaid aitama oma lastel kasvatada usku Jeesusesse Kristusesse, armastada Tema evangeeliumi ja valmistuda elukestvaks õigete valikute tegemiseks. Ta kinnitas, et Jumal armastab perekondi ja seisab alati nende kõrval.

Pühapäevahommikusel istungil julgustas Abiühingu üldjuhataja Camille N. Johnson kuulajaid leidma leevendust Jeesuses Kristuses, kes suudab koormaid kergendada ja tõsta. Abiühing on Kiriku naisorganisatsioon.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president Russell M. Nelson lõpetas pühapäevahommikuse istungi palvega saada rahunõudjaks ja austada teisi. Maailmas, kus vulgaarsus, vigade leidmine ja teistest kurja rääkimine on liiga levinud, peaksime püüdma järgida Päästjat teiste vastu lahke olles. President Nelson õpetas, et ligimesearmastus iseloomustab rahunõudjaid ning on tüli vastumürk.

Konverentsi ajal toetasid kirikuliikmed muudatusi Kiriku juhtide seas. Kutsuti viis uut üldjuhist seitsetkümmet, nende hulgas vanem Alan T. Phillips, kes on pärit Inglismaalt Kentist, ja vanem Christophe G. Giraud-Carrier, kes on pärit Prantsusmaalt Lyonist.

Seitsmekümned teenivad Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus kui erilised tunnistajad ja abistavad kahtteist apostlit „kiriku ülesehitamisel ja selle kõikide asjade korraldamisel”.

Pühapäeva pärastlõunase konverentsi lõpus teatas president Nelson plaanist ehitada üle maailma 15 uut templit, millest üks püstitatakse Saksamaale Hamburgi. Sellest saab riigi kolmas tempel koos Saksamaa Frankfurdi templi ja Freibergi templiga.

Euroopas on 14 templit ja viimastel konverentsidel on välja kuulutatud veel kuus templit.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.