Teema

Usugruppide vahelised suhted

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku koostöö teiste usugruppidega

Üks mormoonide omadusi on austus kõikide maailma usundite erinevate uskumuste ja ainulaadse panuse vastu.Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku algusaegadest peale toetas Joseph Smith usuvabaduse ja usulise sallivuse põhimõtteid: „Me nõuame õigust kummardada Kõigevägevamat Jumalat meie oma südametunnistuse järgi ja lubame sama õiguse kõikidele inimestele, kummardagu nad kuidas, kus või mida nad soovivad” (11. usuartikkel).

Samas vaimus esitas Kiriku president Thomas S. Monson palve üldkonverentsi ülemaailmsel istungil, mis puudutas suuremat usulist sallivust: „Ma kannustan Kiriku liikmeid, ükskõik kus nad asuvad, olema kõikjal kõikide inimeste vastu heasüdamlikud ja lugupidavad.Maailm, kus me elame, on mitmepalgeline.Me saame olla ja peaksimegi olema aupaklikud nende vastu, kelle tõekspidamised on meie omadest erinevad” (aprill 2008, üldkonverentsi kõne).Viimse aja pühad usuvad, et kõik siirad uskujad on võrdsed nende usulistes püüdlustes ja suures inimkonna teenimise töös.

Rõhutades Jumala armastust kõikide inimeste vastu, mitte ainult ühte kirikusse kuuluvate inimeste vastu, kuulutas president Dieter F. Uchtdorf Esimesest Presidentkonnast, Kiriku kõrgeimast juhtorganist: „Me peame lugu elukohale või ajastule vaatamata kõikidest uskudest pärit siirastest hingedest, kes on armastanud Jumalat, kuigi neil pole olnud evangeeliumi täiust.Me täname neid omakasupüüdmatuse ja vapruse eest.Me peame neid vendadeks ja õdedeks, meie Taevase Isa lasteks... Ta kuuleb alandlike ja siiraste palveid kõigi rahvaste, keelte ja inimeste seas.Ta annab valgust neile, kes Teda otsivad ja austavad ning tahavad kuuletuda Tema käskudele” (aprill 2008, üldkonverentsi kõne).

Meie seast lahkunud Krister Stendahl, Stockholmi luterlasest emeriitpiiskop ja Harvardi teoloogiaosakonna emeriitprofessor, esitas kolm usulise üksteisemõistmise reeglit: 1) kui püüad mõista teist usku, uuri selle kohta selle pooldajate, mitte vaenlaste käest, 2) ära võrdle enda parimat nende halvimaga ja 3) jäta ruumi „pühale kadedusele”, leides teistest uskudest üksikasju, mida järele teha. {tab}Need põhimõtted edendavad usugruppide vahelisi suhteid, mis loovad usalduse ja aluse heategevuslikuks koostööks.

Maailma vaimsete ja füüsiliste puuduste leevendamine nõuab head tahet ja koostööd erinevate usugruppide vahel.Igaüks neist annab oma panuse, et suurendada usklike kogukonda.Kiriku algusaja apostel Orson F. Whitney tähendas: „Jumal kasutab oma suure ja imelise töö kordasaatmiseks enam kui ühte rahvast.Viimse aja pühad ei suuda kõike üksi teha.See on liiga suur ja liiga raske ülesanne ühele rahvale.”Seepärast ei näe Kiriku liikmed teiste usugruppide liikmeid maailma eri paigus kui vaenlasi ega võistlejaid, vaid kui koostööpartnereid paljude heade asjade kordasaatmiseks maailmas.Näiteks alles hiljuti, 2011. aasta jaanuaris, ühendas Kirik jõud katoliikliku organisatsiooni El Minuto de Dios’ega, et jagada riideid üleujutuse ja maalihete ohvritele Kolumbias.Sellel lisaks tegi Kirik 2010. aasta jaanuaris koostööd islamiusuliste ühinguga Islamic Relief USA, viies toitu ja meditsiinitarbeid Haiti maavärina ohvritele.

On tähtis teada, et uskudevaheline koostöö ei nõua kompromisse õpetuste osas. Kuigi Kirik kaitseb oma usulist sõltumatust ja tunnistab, et neil on õpetuslikke erinevusi, ei takista see Kirikul teiste usugruppidega heategevusprojektides koostööd tegemast.Need projektid põhinevad universaalsetel väärtustel.Näiteks ei peaks Kristuse lepituse teistsugune tõlgendus vähendama Kristuse käsku „armastada oma ligimest nagu iseennast”.Seetõttu on vajalik hoida lahus heategevusprojektid ja õpetusalased põhimõtted, tundes selle asemel ühiselt muret abivajajate pärast.Usklikel inimestel ei pea olema täpselt ühesugused uskumused, et saavutada ligimesi teenides suuri eesmärke.

Järgnevalt on vaid mõned näited ja artiklid koostööst Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ja teiste usugruppide vahel.

Kiriku organiseeritud üritused

Bishop Wester Praises Utah Visit of Cardinal George (Piiskop Wester kiidab kardinal George’i külaskäiku Utah’sse) (26.02.2010)

Cardinal George Addresses Religious Freedom in Speech at BYU (Kardinal George kõneleb usuvabadusest BYU-s) (23.02.2010)

Annual Interfaith Music Tribute Performed in Historic Salt Lake Tabernacle (Iga-aastane uskudevaheline muusikaline tervitus ajaloolises Salt Lake’i tabernaaklis) (22.02.2010)

Faiths Join for Musical Tribute in Salt Lake Tabernacle (Usulahud ühinevad, et musitseerida Salt Lake’i tabernaaklis) (09.02.2010)

Salt Lake Interfaith Roundtable Holds Concert on Temple Square (Salt Lake’i uskudevaheline ümarlaud korraldab kontserdi Templiväljakul) (13.02.2007)

Archbishop Alex J. Brunett Receives Family Values Award (Peapiiskop Alex J. Brunett saab Pereväärtuste autasu) (30.11.2010)

Üritused, millest Kirik on osa võtnud

Cathedral Celebrates 100th Anniversary; President Monson Speaks of Service Given Jointly by Two Faiths (Katedraal tähistas 100. aastapäeva, president Monson kõneleb kahe usu koosteenimisest) (10.08.2009)

Apostles Travel the World in Response to Growing Church Membership (Apostlid reisivad maailmas, aidates kasvavat Kiriku liikmeskonda) (27.09.2010)

2009 Parliament of World’s Religions Gathers in Melbourne (2009. a maailma usundite parlament kogunes Melbourne’is) (14.12.2009)

Church Represented at World Religions Conference in Kazakhstan (Kirik on esindatud maailma religioonide konverentsil Kasahstanis) (22.07.2009)

Tours of Religious Buildings Nurture Understanding (Religioosse väärtusega ehitistega tutvumine loob mõistmist) (31.07.2008)

Kiriku õpetused

Apostle Talks Religious Freedom to Boston Youth (Apostel kõneleb usuvabadusest Bostoni noortele) (17.07.2010)

Respect for Diversity of Faiths (Austus usulise mitmekesisuse vastu) (18.04.2008)

The Gospel – A Global Faith (Evangeelium – ülemaailmne usk) (11.1991)

God’s Love for All Mankind (Jumala armastus kogu maailma vastu) (15.02.1978)

Humanitaarabi ja muu teenimistöö

Church Responds to Flooding and Landslides in Colombia (Kirik reageerib Kolumbia üleujutusele ja maalihetele) (06.01.2011)

Ambassador of Pakistan Thanks Church Leaders for Mormon Humanitarian Aid (Pakistani suursaadik tänab Kiriku juhte humanitaarabi eest) (14.09.2010)

Neighbors helping Neighbors (Ligimesed aitavad ligimesi) (08.07.2010)

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Partners with Islamic Relief USA to Send Food and Medical Supplies to Haiti (Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik teeb koostööd organisatsiooniga Islamic Relief USA, et saata Haitile toitu ja meditsiinitarbeid) (22.01.2010)

From Salt lake to Samoa, Church Extends Humanitarian Help (Kirik saadab humanitaarabi Salt Lake Cityst Samoale) (06.10.2009)

Mormon, Islamic Leaders Share Relief Efforts (Mormoonide ja islami juhid ühiselt abi andmas) (29.07.2009)

Mormons Aid Flood Victims in Indiana, Iowa and Wisconsin (Mormoonid abistavad üleujutuse ohvreid Indianas, Iowas ja Wisconsinis) (17.06.2008)

Quilters Sew to Help Homeless Families (Lapitekimeistrid abistavad kodutuid peresid) (21.03.2007)

Mormon Youth in Houston Help Neighbors Prepare for Emergencies (Mormooni noored Houstonis aitavad naabritel hädaolukorraks valmistuda) (25.10.2006)

Latter-day Saints Send Aid to Middle East (Viimse aja pühad saadavad humanitaarabi Lähis-Idasse) (27.07.2006)

Muslims and Mormons Work Together to Rush Aid to Indonesia Quake Victims (Moslemid ja mormoonid teevad koostööd, et viia abi Indoneesia maavärinas kannatanutele) (30.05.2006)

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.