Teema

Naised Kirikus

Viimse aja pühadest naised saavad jõudu ja inspiratsiooni oma identiteedist: nad mõistavad, et on Jumala tütred, kelle elul on eesmärk, ja nad püüavad endis kultiveerida jumalikkuse omadusi, nagu pühadus, tarkus ja ligimesearmastus. Nad austavad oma keha ja mõistust kui hinnalisi ande, hüljates kõik selle, mis neid alandab. Nad püüavad täita oma potentsiaali ja võimet tunda rõõmu jumalateenistuse, õppimise, teenimise ja siiraste jõupingutuste kaudu elada Kristusele keskendunud elu. Nad usuvad, et jumaliku plaani järgi kogevad mehed ja naised suurimat kasvu, rõõmu ja rahuldust koos, mitte omaette. Koostöö ja ainulaadsete jõupingutuste kaudu annavad nad kõik asendamatu panuse kodus, kirikus ja ühiskonnas.

Mormooni naised embavad oma pärandit Jeesuse Kristuse naissoost jüngritena. Nad peavad oluliseks missiooni jõuda abivajajateni ja hoolitseda oma pere, koguduse ja laiema kogukonna huvide eest.

Üheskoos moodustavad mormooni naised Abiühingu,ühe maailma vanima ja suurima naisteorganisatsiooni. Abiühing oma 5,5 miljoni liikmega 170 riigis on ülemaailmseks teenimise allikaks. See organiseeriti 1842. aastal, et pakkuda leevendust kõigis inimelu raskustes: „Leevendust vaesusele, isekusele, kurbusele, apaatiale, ükskõiksusele, kõlblusetusele, maisusele, keskpärasusele, hirmule, isiklikele piirangutele ja üksildusele.”

Jüngritena innustatakse viimse aja pühadest naisi arendama isiklikku usku ja suhet Jumalaga, õppima pühakirju ja õpetust, et õpetada evangeeliumi oma kodus ja koguduses ning osaleda ustavalt kõikides evangeeliumi päästmistalitustes. Kõiki Kiriku liikmeid on kaua innustatud omandama haridust selle kõikides vormides; see on jumalik käsk ja rada teenimise ja tähendusrikkama elu juurde.

Meestel ja naistel on võimalus Kirikus teenida nii üksi kui ka koos. Vastavalt Uues Testamendis Kristuse seatud tavale teenivad mehed Kirikus preesterluse kutsetes, mis annab neile õiguse viia läbi usutalitusi või tseremooniaid ja hallata Kirikut. Mormooni naised teenivad misjonäride ja õpetajatena, juhatavad teisi organisatsioone kohalikul ja institutsionaalsel tasemel, nõustavad ja teenivad teisi ja tegutsevad paljudel teistel aladel. Naistel on samuti oluline roll Kiriku koguduste juhtide nõukogudes, kus nad võtavad osa arutlustest ja otsuste tegemisest.

Kõige tähtsam teenimispaik nii naistele kui ka meestele on nende enda peres. Mormooni meeste ja naiste jaoks on perekond kesksel kohal Jumala plaanis oma lastele ja ühiskonna põhiüksus. Nad peavad emade ja isade ühist tööd peamiseks prioriteediks elus, mis aitab luua ja toetada tugevat Kristusele keskendunud peret. Ükskõik millised on nende elutingimused, naised Kirikus püüavad kasvatada ja tugevdada inimesi enda ümber. Tugevdades oma peret, hõimkonda, kogukonda ja ülemaailmset peret, näitavad naised oma pühendumist Päästja õpetustele ja eeskujule.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.