Teema

Kelmus

Ameerika Ühendriikide Väärtpaberi järelvalvekomisjon (SEC) defineerib kelmust järgmiselt:

Kelmus viitab investeerimis-petuskeemidele, mis jahivad tuvastatavate gruppide liikmeid, näiteks usuliste või etniliste kogukondade, eakate või teatud eriala gruppide liikmeid. Nende kelmuste läbiviijad on tihti ise sihtgrupi liikmed või teesklevad grupi liikmeks olemist. Sageli värbavad nad grupi sees kogukonna või usugrupi lugupeetud juhte levitama teavet nende skeemi kohta, veendes neid, et kelmuslik investeering on seaduslik ja tasub ennast ära. Tihti langevad need juhid tahtmatult kelmi pettuse ohvriks.

Need petuskeemid kasutavad ära ühiste väärtustega grupi liikmete omavahelist usaldust ja sõprust. Paljudes gruppides eksisteerivate lähedaste suhete pärast on järelvalveasutustel või korrakaitseüksustel raske selliseid kelmusi avastada. Tihtipeale ei teata ohvrid kelmusest korrakaitseüksustele ega pöördu kohtu poole, vaid püüavad selle asemel asju grupisiseselt lahendada. Seda eriti juhtudel, kui kelmid on kasutanud kogukonna või usugrupi lugupeetud juhte, et veenda teisi investeeringuga liituma.

Mõned Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed on sarnaselt teiste usulahkude liikmetega ja omavahel lähedalt seotud kogukondadega varasematel aegadel kelmuse ohvriks langenud. Vahel on kelmuse toimepanijateks nende enda Kiriku liikmed. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmeid õpetatakse olema ausad oma suhetes teistega, ja nendele, kes selliste pettustega tegelevad, võib osaks saada kõige tõsisem Kirikus kehtiv karistus – Kirikust väljaheitmine. Kuna mõned ebaausad inimesed on kasutanud kelmust, et oma usugrupi liikmeid ära kasutada, on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku juhid hoiatanud Kiriku liikmeid tihti ja selgesõnaliselt selliste petuskeemide osas.

2008. aasta veebruaris andis Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond välja teadaande ettelugemiseks kõikides mormoonide kogudustes Ameerika Ühendriikides ja Kanadas. Teatises öeldi nii:

Teated petuskeemidest ja halbadest investeeringutest ajendavad meid taas kord kutsuma üles liikmeid mõistlikkusele oma rahaasjade korraldamisel.

Me tunneme muret, et mõned Kiriku liikmed eiravad sageli korratud juhatust koostada pere eelarve ning elada selle piires, vältida tarbimisvõlga ja säästa rasketeks aegadeks. Ka investeerima peaks arukalt ning kasutama selleks vastutustundlike ja hea mainega finantsasutuste teenuseid. Meile valmistab muret see, et leidub inimesi, kes kasutavad usaldussuhteid, et edendada riskantseid või isegi pettusega seotud investeeringuid ja äriskeeme.

Kuigi kõigi investeeringutega kaasneb mõningane risk, võib seda riski juhtida, kui järgida usaldusväärseid ja toimivaid finantspõhimõtteid: esiteks vältida asjatut võlga, eriti tarbimisvõlga; teiseks, enne investeerimist peaks konsulteerima kvalifitseeritud ja litsentseeritud finantsnõustajaga ja kolmandaks tuleb olla mõistlik.

Me innustame juhte pidevalt neid põhimõtteid õpetama ja üle kordama.

Lisaks sellele on Kiriku juhid ka kohalikes kogudustes aastate vältel korduvalt hoiatanud Kiriku liikmeid riskantsete investeeringutega kaasnevate ohtude ja kelmuse eest. Järgnevalt on välja toodud mõned varasemad näited Kiriku juhtide sõnumitest sellel teemal.

Joseph B. Wirthlin. Earthly Debts, Heavenly Debts. − Ensign, mai 2004, lk 40.
Aeg-ajalt kuuleme lugusid ahnusest ja isekusest, mis meid väga kurvaks teeb. Me kuuleme petmistest, laenukohustuste mittetäitmisest ja finantspettustest ning pankrottidest... Meie oleme ausameelsed inimesed. Me usume, et peame täitma oma võlakohustusi ja olema kaasinimestega läbi käies ausad.

Joseph B. Wirthlin. Personal Integrity. − Ensign, mai 1990, lk 30.
Kuna oleme võtnud vastu Kristuse Vaimu, mis aitab teha vahet heal ja halval, peaksime alati valima hea. Ärge laske ennast eksitada kelmusel, pettusel, valedel ja kahepalgelisusel, mis tihti paistavad meie maailmas vastuvõetavad. Valetamine, varastamine ja petmine on laialt levinud. Ustava viimse aja püha elus on esikohal õigemeelsus ja kõrgeimate moraali- ja eetikanormide range järgimine.

M. Russell Ballard. Keeping Life’s Demands in Balance. − Ensign, mai 1987, lk 13.
„Finatsalast turvalisust ei ole võimalik kiiresti saavutada. Ärge usaldage oma raha teiste hoolde, ilma iga investeerimisettepanekut hoolikalt läbi kaalumata. Meie inimesed on kaotanud liiga palju raha, usaldades oma vara teiste hoolde.Mina usun, et me ei saavuta oma elus kunagi tasakaalu, kui meie finantsasjad ei ole kontrolli all.”

Dallin H. Oaks. Brother’s Keeper. − Ensign, nov. 1986, lk 20.
Varastamise valgekraeline nõbu on kelmus, kes saab oma tulu, valetades tehingu oluliste faktide kohta. Salakavalad kelmid petavad libeda keele ja lipitseva laadiga oma naabreid investeeringutesse, mis on spekulatiivsemad kui nad tunnistada julgeksid. Tõendusmaterjalide puudumine muudab kelmuse kuritööks, mida on raske tuvastada. Kuid inimeste seaduste puudulikkus ei õigusta Jumala seadustest üleastumist. Kuigi nende vargus võib jääda selles elus karistamata, ei jää nendel valgeid särke ja lipse kandvatel erudeeritud varastel karistus Jumala käest saamata.

Marvin J. Ashton. Be of Good Cheer. − Ensign, mai 1986, lk 66.
Tänapäeva prohvetid on meid selgesõnaliselt hoiatanud, et väldiksime kiiresti rikastumise skeeme, et vältida võlaga kaasnevat südamevalu. Ehk pole me küllaldaselt rõhutanud, et liiga paljud meist istutavad suursugususest unistamise hetkedel seemne, mis viib majandusliku katastroofini.Hiljem, kui oleme palju kaotanud, süüdistame neid, kes koos meiega kaasa lõid. On raske olla rõõmus, kui meie kaaslaseks on enesepettus. Kui me end vabatahtlikult kelmuse keeristuultele allutame, siis ei tohiks see meile üllatusena tulla, kui avastame end võlakoorma all ägamast.Aastate jooksul olen kuulnud rahast ilma jäänud ja meeleheitel inimesi möönmas, et neid peteti. Tihti on mu süda, meel ja Vaim innustanud neile vastama: „Jah, sa oled end ise petnud.”Me kõik vajame tõuget avada silmad, et näha, kuhu meie mõtted ja väljaütlemata prioriteedid meid juhivad.Enesepettus lubab meil oma läbikukkumistes teisi süüdistada.

James E. Faust. Integrity, the Mother of Many Virtues. − Ensign, mai 1982, lk 47.
Töökuse ja kokkuhoidlikkuse vilju võib arukalt investeerida. Kindel investeering võib olla võrdväärne aastatepikkuse tööga, ja kõik, mida me teeme, on seotud teatud riskiga. Kuid investeeringutesse, mis on ülimalt spekulatiivsed ja millega kaasnevad põhjendamatud ebamäärased lubadused ebaproportsionaalsest kasumist, tuleb suhtuda väga ettevaatlikult. Kiriku juhid on juba ammu hoiatanud spekulatsioonide eest. Brigham Young ütles: „Kui Issand on mulle kunagi midagi ilmutanud, siis seda, et Iisraeli vanemad jätaksid spekuleerimise ja täidaksid oma kutse kohustusi.”

Meie päevil ütles president Nathan Eldon Tanner: „Investeeringu võlg peaks olema täies mahus kaetud, et see ei seaks ohtu pere turvalisust.”Ärge investeerige spekulatiivsetesse ettevõtmistesse. Spekulatsiooni vaim võib saada joovastavaks. Ohjeldamatu saamahimu pärast on suuri varandusi kaotatud. Võtkem mineviku eksimustest õppust ja vältigem aja, energia ja tervise orjastamist täitumatule himule üha rohkem materiaalset vara kokku ahnitseda.

Marvin J. Ashton. This Is No Harm. − Ensign, mai 1982, lk 9.
Valetada võib ka ühtegi sõna lausumata. Vahel võib isegi peanoogutus või vaikimine petlikuks osutuda. Soovitades küsitava väärtusega äriinvesteeringut, tehes vale sissekande pearaamatusse, kasutades meelitusi petmise eesmärgil või mitte avaldades kõiki olulisi fakte – ka need tegevused on valetamine.

Vältige neid, kes soovivad kohest otsust või sularaha. Kõik väärt investeerimisvõimalused taluvad arutelu ja analüüsi. Me peame tutvuma kõigi teadaolevate faktidega ja nendega arvestama ning seejärel tegema otsused, mis arvestavad kõikide asjaosaliste huve. Äärmuslikes oludes peaksime iga tähtsat otsust langetades juhinduma isiklikust õigemeelsusest. Kui me ei tea, milline tegu oleks õige, aitab isiklik ausus meil tajuda ja märgata olulisi fakte või asjaolusid, mida teised ei pruugi teada. Õigemeelne inimene aitab ka teistel aus olla. Õigemeelne inimene küsib küsimusi ja annab täpseid vastuseid. Ausameelsus võimaldab meil kujundada õigemeelset käitumist ammu enne seda, kui saabub aeg tegutsemiseks.

Tark inimene ei lase petistel end valehäbi pärast ära kasutada. Tihti kasutatakse inimesi ära, sest valeuhkus ei luba neil küsida küsimusi ja otsida lisainformatsiooni. Kartuses näida rumalana noogutatakse, kuigi tegelikult ei mõisteta libeda müügimehe jutuvada. „Mida see tähendab?” „Mis riskid sellega kaasnevad?” „Millised on võimalikud tagasilöögid?” „Milline on selle äriühingu taust?” „Millised on teie soovitused?” Need on küsimused, mida peaks kindlasti esitama. Kui investeeringuga seotud isikud kasutavad raskesti- või kahetimõistetavaid sõnu, tuleb ostjal ettevaatlik olla.

Kui isiklike teadmiste varal ei suudeta mõistlikku otsust teha, tuleks küsida nõu teemaga kursis olevalt ja usaldusväärselt nõustajalt. Pakkumised, millega on kiire või mis ei kannata läbivaatamist, ei ole meie investeeringut väärt.

Protecting Family Finances by Avoiding Fraud. − Ensign, juuni 2008.
(Loe tervet artiklit, vajutades ülemisele lingile.)
 

Need Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku juhtide hoiatused on liikmeid siiani kelmuse reaalse ohu eest selgelt hoiatanud. Kiriku ülemaailmsete juhtide hoiatusi kordavad koguduse juhid sageli üle nii kohalikul tasandil koguduse õpetamise kui ka üksikliikmete ja perede nõustamise käigus.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.