Teema

Kaheteistkümne Apostli Kvoorum

Üks tosina mehe hulgast oli maksukoguja ja mitmed teised olid kalamehed, kes kalastasid Galilea vetes. Kui nad teenima kutsuti, pühendusid nad maailmale tunnistamisele Temast, kes nad kutsus.

Nad olid kaksteist juhtivat jüngrit ehk apostlit, kelle Jeesus Kristus peaaegu kaks tuhat aastat tagasi välja valis.

Mehed, kellel on tänapäeval sama tiitel, tulevad erinevatest eluvaldkondadest, sealhulgas juura, äri, meditsiin, akadeemiline ringkond ja kohtusüsteem. Kui nad teenima kutsuti, jätsid nad maha oma ameti, et teenida Kristuse tunnistajana.

Nad on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmed.

Tänapäeva Kaheteistkümne Apostli Kvoorum organiseeriti aastal 1835 ja on Jeesuse Kristuse poolt maa peale rajatud kiriku otsene järglane.

Kaheteistkümne Apostli Kvoorum on Kiriku teine kõige kõrgem juhtorgan. Selle liikmed teenivad Esimese Presidentkonna juhtimisel. Esimene Presidentkond on juhtüksus, mis koosneb kolmest mehest – presidendist ja kahest nõuandjast.

Lisaks peamisele kohusele olla Kristuse nime erilised tunnistajad kogu maailmas on apostlitel suured administratiivsed kohustused ülemaailmse Kiriku edu ja arengu juhtimisel.

Just nagu Kristuse esimesi apostleid saadeti kogu maailma laiali, reisivad ka tänapäeva apostlid kogu maailmas, tugevdades ja julgustades Kiriku liikmeid, organiseerides uusi kogudusi ja Kiriku asju ajades. Mõnikord kohtuvad nad riigijuhtidega, et saada luba rajada Kirik järgmisesse riiki.

Praegused Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmed on:

Vanem M. Russell Ballard

Tegevjuhataja M. Russell Ballard on teeninud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena alates 6. oktoobrist 1985, reisides kogu maailmas, õpetades Kiriku liikmeid ja juhatades ülemaailmse Kiriku igapäevategevust. 14. jaanuaril 2018 toetati teda Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi tegevjuhatajana ja asetati ametisse.

Ta sündis Utah’ osariigis Salt Lake Citys 8. oktoobril 1928. Tema vanemad olid Melvin R. ja Geraldine Smith Ballard. Ta õppis Utah Ülikoolis.

Noore mehena teenis ta Kiriku misjonil Inglismaal, kus teenis nõuandjana misjonijuhatuses. Samuti teenis ta kahel korral piiskopina.

1974. aastal kutsuti ta Kanada Toronto misjoni juhatajaks ja kui ta seal teenis, kutsuti ta Esimesse Seitsmekümne Kvoorumisse 1976. aasta aprillis. Seitsmekümne liikmena juhendas ja koolitas ta juhte oma vastutusala geograafilistes piirkondades. 1980. aasta veebruarist kuni 1985. aasta oktoobrini teenis ta Seitsmekümne juhtkonnas, juhtides Kiriku seitsmekümnete kvoorumeid. Suur osa tema teenimistööst on keskendunud misjonitööle.

Enne kui vanem Ballard kutsuti Kiriku täisajalise juhi kohale, tegutses ta auto-, kinnisvara- ja investeerimisäris. Ta on teeninud paljudes Kiriku ja tsiviilkomiteedes ja juhatustes.

Ta abiellus Barbara Boweniga Salt Lake’i templis 28. augustil 1951. Neil on kaks poega ja viis tütart.

Vanem Jeffrey R. Holland

Vanem Jeffrey R. Holland pühitseti Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeks 23. juunil 1994. a. Enne kui ta sai oma kutse, teenis vanem Holland Esimese Seitsmekümne Kvoorumi liikmena alates 1. aprillist 1989. a.

Aastast 1980 kuni üldjuhiks kutsumiseni aastal 1989 teenis Jeffrey R. Holland Brigham Youngi Ülikooli üheksanda presidendina Provos Utah’ osariigis. Ta on Kiriku endine haridusvolinik ja BYU usuharidusosakonna dekaan.

Ta oli Dixie Keskkooli ja Dixie Kolledži õpilasjuht ja esindusvõistkonna atleet oma sünnikohas Saint George’is. Ta sai inglise keele bakalaureuse kraadi ja usuhariduse magistrikraadi Brigham Youngi Ülikoolist. Ta omandas magistri- ja filosoofiadoktori kraadi Yale’i Ülikoolis.

Vanem Holland töötas elukutselise haridustöötajana, enne kui ta kutsuti täisajalisse teenistusse Kirikus. Ta teenis Ameerika Erakolledžite ja Eraülikoolide Presidentide Ühenduse presidendina, Erakolledžite ja Ülikoolide Rahvusliku Ühenduse juhatuses ja Rahvusliku Ülikooliatleetide Ühenduse Juhtide Komisjoni liikmena. Teda austati B’Nai B’rithi Anti-Difamatsiooni Liiga Vabaduse Tõrviku autasuga tema töö eest kristlaste ja juutide vahelise mõistmise parandamisel. Ta on teeninud mitmete tsiviil- ja ärikorporatsioonide juhatustes. Ameerika Skaudiorganisatsioonilt sai ta Väljapaistva Kotkapoja autasu. Ta on kaheksa raamatu autor ja kirjutas ühe neist raamatutest koos oma naise Patriciaga.

Vanem Holland sündis 3. detsembril 1940. aastal Frank D. ja Alice Bentley Hollandi perre. 1963. aastal abiellus ta Patricia Terryga. Neil on kolm last.

Vanem Dieter F. Uchtdorf

Vanem Dieter F. Uchtdorfi toetati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena 2. oktoobril 2004. 3. veebruaril 2008 kutsuti ta teiseks nõuandjaks Kiriku Esimeses Presidentkonnas ja ta teenis selles ametis kuni 2018. aasta jaanuarini. Ta on teeninud üldjuhina alates 1994. a aprillist.

President Uchtdorf sündis 6. novembril 1940. a Ostravas Tšehhoslovakkias Karl Albert ja Hildegard Opelt Uchtdorfi perre. 1947. aastal liitus tema pere Kirikuga Zwickaus Saksamaal.

Vanem David A. Bednar

David A. Bednar pühitseti ja seati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeks 7. oktoobril 2004. Enne oma kutset Kaheteistkümne Kvoorumis teenis vanem Bednar piirkonna seitsmekümnena, piirkonna juhtiva seitsmekümnena, regionaalse esindajana, kaks korda vaiajuhatajana, samuti teenis ta piiskopina.

Vanem Bednar sündis 15. juunil 1952 California osariigis Oaklandis. Ta teenis põhimisjonärina Lõuna-Saksamaal ja seejärel õppis Brigham Youngi Ülikoolis, kus sai bakalaureuse ja magistrikraadi. Ta sai veel doktorikraadi organisatsioonikäitumise alal Purdue Ülikoolist.

Pärast oma hariduse omandamist töötas vanem Bednar professorina Texase Tehnikaülikoolis ja Arkansase Ülikoolis. Seejärel teenis ta aastatel 1997−2004 Brigham Youngi Ülikooli Idaho üksuse (endise Ricksi Kolledži) dekaanina.

Vanem Bednar abiellus Susan Kae Robinsoniga Salt Lake’i templis 20. märtsil 1975. aastal ja nad on kolme poja vanemad.

Vanem Quentin L. Cook

Vanem Quentin L. Cooki toetati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumis 6. oktoobril 2007. Ta kutsuti üldjuhiks 1996. a aprillis ja ta teenis Seitsmekümne Kvoorumi ning Esimese ja Teise Seitsmekümne Kvoorumi juhatuses.

Seitsmekümnena teenis ta Filipiinide piirkonna juhtkonnas, Vaikse ookeani saarte ja Põhja-Ameerika loodepiirkonna juhatajana ning Kiriku misjonäriosakonna tegevdirektorina.

Kiriku üldjuhiks kutsumise ajal töötas ta Sutter Health Systemi aseesimehena. Varem oli ta California tervishoiuameti president ja tegevjuht. Enne seda tegutses ta San Francisco Bay piirkonna juristifirma ärijuristina ja juhtivpartnerina. Ta on olnud mitme äri- ja mittetulundusühingu juhatuse liige.

Ta on teeninud Kirikus piiskopina, San Francisco California vaia vaiajuhatajana ja Põhja-Ameerika läänepiirkonna regionaalse esindajana ja piirkonna juhina. Noore mehena teenis ta misjonil Suurbritannias.

Ta on pärit Loganist Utah’st, sai oma bakalaureuse kraadi politoloogia erialal Utah State Ülikoolist ja õigusteaduste doktori kraadi Stanfordi Ülikoolist.

Ta abiellus Mary Gaddie’ga 30. novembril 1962. Neil on kolm last.

Vanem D. Todd Christofferson

Vanem D. Todd Christofferson kutsuti Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeks 5. aprillil 2008. Selle kutse saamise ajal teenis ta Seitsmekümne juhtkonnas.

Seitsmekümne juhtkonnas teenides vastutas vanem Christofferson Kiriku Põhja-Ameerika lääne-, loode- ja kagualade eest. Samaaegselt teenis ta pereajaloo ja Kiriku ajaloo osakonna tegevdirektorina. Varem teenis ta Kiriku Mehhiko lõunapiirkonna juhatajana ja elas Mexico Citys.

Enne täisajalise Kiriku üldjuhi kutset oli vanem Christofferson seotud Nations Bank korporatsiooni (praegune Bank of America) üldnõukoguga Charlotte’is Põhja-Carolinas. Varem töötas ta vanemasepresidendi ja üldnõunikuna Nashville’is Tennessee Commerce Union pangas. Samuti oli ta seotud kogukonna teemade ja erinevate usuorganisatsioonidega. 1975−1980 töötas vanem Christofferson juristina Washington D.C.-s pärast seda, kui oli teeninud Ameerika ringkonnakohtuniku John J. Sirica kohtunõunikuna (1972−1974).

Ta sündis Pleasant Grove’is Utah’s, lõpetas keskkooli New Jersey osariigis, sai bakalaureuse kraadi Brigham Youngi Ülikoolist, kus oli Edwin S. Hinckley stipendiumi saaja, ning oma juurakraadi sai ta Duke’i Ülikoolist.

Teiste kutsete hulgas on ta Kirikus teeninud kui regionaalesindaja, vaiajuhataja ja piiskop. Noore mehena teenis ta misjonil Argentiinas.

Vanem Christoffersonil ja tema naisel Katherine Jacob Christoffersonil on viis last.

Vanem Neil L. Andersen

Vanem Neil Linden Andersen kutsuti Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku apostliks 4. aprillil 2009.

Vanem Andersen teenis enne oma Kaheteistkümne Kvoorumi kutset Seitsmekümne juhtkonna vanemliikmena. Ta kutsuti Esimese Seitsmekümne Kvoorumi liikmeks 1993. aasta aprillis, 41-aastasena. Varem juhatas ta Kiriku tööd piirkonna juhatuse liikmena Lõuna-Brasiilias ja Lääne-Euroopas. Samuti aitas ta juhtida Kiriku tööd Mehhikos ja Kesk-Ameerikas. Peale selle korraldas ta Kiriku audiovisuaalset toodangut, sealhulgas filmi „Testamendid: üks kari ja üks Karjane“ filmimist. Kiriku audiovisuaalosakonna tegevdirektorina juhatas ta konverentsikeskuse hoone ehitamist. Lisaks inglise keelele, tema emakeelele, räägib ta ka prantsuse, portugali ja hispaania keelt.

Enne üldjuhi kutset teenis vanem Andersen misjonijuhatajana Prantsusmaa Bordeaux’ misjonil ja Tampa Florida templi presidendina.

Vanem Andersen sündis Loganis Utah’s ja kasvas üles Pocatellos Idahos piimafarmis, kus ta tegi hommikust õhtuni tavalist Idaho talutööd. Keskkoolis tegutses ta edukalt õpilasomavalitsuses, kus ta teenis Idaho osariigi riigijuhtimise poistelaagri kubernerina.

Ta lõpetas Brigham Youngi Ülikooli, kus oli Hinkley stipendiaat, ja sai oma ärijuhtimise magistrikraadi Harvardi Ülikoolist. Pärast oma hariduse omandamist kolis ta Tampasse Floridasse, kus tema ärialased huvid hõlmasid reklaamindust, kinnisvaraarendust ja tervishoidu.

Vanem Andersenil ja tema naisel Kathy Williams Andersenil on neli last.

Vanem Ronald A. Rasband

Vanem Gary E. Stevenson

Vanem Dale G. Renlund
 

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.