Teema

Jumalus

Traditsioonilist kristluse kolmainsust nimetatakse Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmete poolt Jumaluseks. Kuigi viimse aja pühad ja teised kristlased kasutavad Isa, Poja ja Püha Vaimu kohta samu mõisteid, on viimse aja pühade arusaam Jumaluse kolmest liikmest oluliselt erinev traditsioonilise kristluse omast.

Isa Jumal

Jumalale viidatakse Kirikus tihti kui Taevasele Isale, sest Ta on kõikide inimhingede Isa ning Ta lõi kõik inimesed oma näo järgi (1Ms 1:27). See on kohane mõiste Jumala jaoks, kes on hea ja õiglane, kõiketeadev ning kõikvõimas. Mormoonid usuvad, et Tal on selline keha nagu inimestel, aga Ta on surematu ja täiustatud. Taevane Isa pani aluse „päästmisplaanile”, tänu millele on üksikisikutel võimalik elada koos Tema ning oma perekondadega terve igaviku. Tema töö ongi tuua Tema poegadele ja tütardele surematus ja igavene elu.

Jeesus Kristus

Jeesusel Kristusel on keskne roll Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus, mis kannab Tema nime. Iga kodus tehtav palve ja koguduses läbiviidud jutlus lõpetatakse Jeesuse Kristuse nimel. Sakramenti (mis sarnaneb armulauaga) võetakse iganädalasel jumalateenistusel kui Tema lepituse sümbolit. Viimse aja pühad tunnustavad täielikult Uue Testamendi ülestähendusi Jeesuse Kristuse sünnist, elust, teenimisest, surmast ja ülestõusmisest. Just nagu Isal oli ka Temal füüsiline keha – sama keha, milles Ta tõusis üles hauast ning milles kutsus apostleid „tul[ema] ja vaa[tama]” (Lk 24:39).

Ainsa täiusliku inimesena, kes on kunagi elanud, oli Jeesus oma elus eeskujuks, keda kõik saavad järgida. Kuna inimesed on ebatäiuslikud, siis maksti Kristuse lepitava ohvriga meie pattude eest tingimusel, et meist igaüks parandab meelt. Tema ohverdus võimaldab kogu inimkonnal tõusta üles surematusesse. Ta on Päästja ning tulevikus saab temast Kohtumõistja.

Püha Vaim

Kiriku liikmed usuvad, et Püha Vaim on vaimolend, kellel pole füüsilist keha. Püha Vaimu eriline missioon on tunnistada Isast ja Pojast, teha teatavaks tõde, lohutada ja pühitseda. Ta on jumalik juhataja ja õpetaja.

Viimse aja pühad usuvad, et Püha Vaim inspireerib ja mõjutab õigemeelseid inimesi, kes on valmis neid õhutusi vastu võtma. Samuti võimaldab Püha Vaimu „and” nautida Tema pidevat kaaslust, tingimusel, et järgitakse Jumala käske. Selle annab Kiriku liikmele preesterluse hoidja pärast ristimist, pannes käed ristitud inimese pea peale ning õnnistades teda, et ta võtaks vastu Püha Vaimu.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.