Ametlik teadaanne

Algasid üldkonverentsi juhtide istungid

President Nelson teavitab tunnistajatega seotud muudatustest Kiriku eeskirjades

„Tunnistan selle töö tähtsusest, mille Issand on meie kõigi hoolde usaldanud,” ütles Kiriku president Russell M. Nelson. „Ta on meid praegusel ajal teenimiseks ette valmistanud ning jätkuvalt aitab ja toetab meid, kui püüame ehitada maa peal Tema kuningriiki.”

Nagu Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku oktoobrikuisel üldkonverentsil tavaks, kohtusid Kiriku üldjuhid ja juhtivad ametikandjad täna hommikul, et kuulata Esimese Presidentkonna õpetussõnu. Saadud juhised hõlmasid ka Kiriku uusi eeskirju seoses talitustele, sh kogudusehoonetes ja templites toimuvatele ristimistele tunnistajaks olemisega.

 

President Russell M. Nelson

„Pühadele templilepingutele kuuletumine on hädavajalik selleks, et väärida igavest elu – Jumala suurimat andi oma lastele,” õpetas president Nelson. „Issanda Kiriku juhtidena peame mõistma templis õpetatud igavesi tõdesid. Peame teadma pühade lepingute, talituste ja toimingute tähtsust ning seda, mille poolest need üksteisest erinevad.”

President Nelson kirjeldas seda mõtet nii ajalooliste kui ka hiljutiste muudatuste abil templitalitustes ja -toimingutes ning sõnas, et „ükski kohandus talitustes ja/või toimingutes ei muuda sõlmitavate lepingute püha olemust. Kohandused võimaldavad lepingutel juurduda eri ajal ja oludes elavate inimeste südames.”

Tsiteerides Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku neljanda presidendi, Wilford Woodruffi prohvetlikku kuulutust, ütles president Nelson: „Ilmutus ei ole lõppenud. ‥ President [Brigham] Young, kes järgnes Joseph Smithile, ‥ asutas need templid ning viis täide oma kutse ja ametiga seotud eesmärgid. ‥ Ta täitis kõik, mida Jumal tema käest nõudis. Kuid ta ei saanud kõiki selle töö juurde kuuluvaid ilmutusi. Neid ei saanud ka president Taylor ega saanud Wilford Woodruff. Sel tööl ei tule lõppu enne, kui see on laitmatu.”

Seejärel teavitas president Nelson muudatusest Kiriku tegevuspoliitikas seoses tunnistajatega, kes osalevad kohalikes kogudustes ja templitöös ristimistel.

  1. Iga Kirikus ristitud liige võib teenida elusa inimese ristimise tunnistajana. See muudatus kehtib kõikide väljaspool templit tehtavate ristimiste kohta.

  1. Surnu asendusristimisel võib tunnistajaks olla igaüks, kellel on kehtiv templisoovitus, sealhulgas piiratud kasutusõigusega templisoovitus.

  1. Iga templianni saanud ja kehtiva templisoovitusega liige võib teenida tunnistajana elavate ja asenduspitseerimiste talitustel.

„Me oleme nende muudatuste üle rõõmsad. Kujutage ette, kuidas armas õde saab teenida tunnistajana oma elus oleva noorema venna ristimisel. Kujutage ette, kuidas eakas abielupaar teenib tunnistajatena templi ristimisruumis, kui nende poja- või tütrepoeg ristib nende poja- või tütretütart mõne kalli esivanema eest.”

President Nelson õpetas oma sõnavõtu lõpetuseks, et „tempel on Kirikus iga tegevuse ja igasuguse edenemise siht. Kõik meie evangeeliumi kuulutamise, pühade täiustamise ja surnute lunastamise püüdlused viivad püha templini. Tema on juhatanud ja jääb alati juhatama, kuidas talitusi läbi viia, et võiksime Temaga sõlmitud lepinguid mõista ja omaks võtta.”

President Dallin H. Oaks

Jätkates kaks nädalat tagasi president Nelsoni esituses Brigham Youngi ülikoolis kuuldud õpetusi, kommenteeris president Dallin H. Oaks, esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas, Jumala laste igavest olemust, Tema plaani neile ning käske armastada Jumalat ja armastada oma ligimesi.

„Kuigi Jumala käsud keelavad igasuguse voorusetu käitumise ning kinnitavad mehe ja naise vahel sõlmitud abielu tähtsust, peaksid Kirik ja selle ustavad liikmed suhtuma mõistmise ja lugupidamisega neisse, kes tunnevad külgetõmmet samast soost inimeste vastu või kelle seksuaalne orientatsioon ega sooidentiteet ei vasta sünnihetkel määratud soole,” õpetas president Oaks. „Me ei tea, miks keegi tunneb külgetõmmet samast soost inimeste vastu, ja miks esineb sooidentiteedis segadusi,” jätkas ta. „Need on osa raskustest, mis võivad saada inimestele osaks surelikkuses, mis on vaid väike murdosa meie igavesest elust.”

President Oaks kõneles kolmest õpetuspõhisest põhitõest, mida Jumal on ilmutanud:

Esiteks ‥ lõi Jumal „mehe ja naise” ning see „binaarne looming on päästmisplaanis oluline.”

Teiseks õpetab nüüdisaja ilmutus, et igavene elu ehk Jumala suurim and oma lastele on võimalik üksnes igaveses abielus ühendatud mehe ja naise kooselule omase loomisväe kaudu (vt ÕL 132:19). Just seetõttu on kõlbelise puhtuse seadus nii tähtis.”

„Lõpetuseks, 23 aastat tagasi avalikus pöördumises [Perekond: läkitus maailmale] kinnitatud kauaaegsed õpetuspõhised avaldused ei muutu. Neid võidakse inspiratsiooni ajel täpsustada.” Näiteks on „sõna sugu all mõeldud perekonnaläkituses ning tollest ajast peale avaldatud Kiriku teadaannetes ja väljaannetes sünnihetkel määratud bioloogilist sugu”.

„Seksuaalse orientatsiooniga seotud probleeme kogevaid liikmeid nõustades peaksid Kiriku juhid kinnitama, et Jumal armastab kõiki oma lapsi, teiste seas ka neid, kellel on segadusi soolise enesemääratlusega või kes tunnevad teisi LGBT-tundeid,” ütles president Oaks. „Nende liikmete ja nende perede probleemid on ainulaadsed. Neile peaks andma lootust ning neid peaks õpetama ja teenima Vaimu juhatusel vastavalt nende tõelistele vajadustele, pidades meeles Alma manitsust leinata koos nendega, kes leinavad, ja trööstida neid, kes vajavad tröösti (vt Mo 18:9).”

„Kuna me armastame Jumalat ja mõistame Tema suurt päästmisplaani ja Ta käskude tähendust, väljendame oma ligimeste vastu armastust, kui aitame neil tulla Kristuse juurde, parandada meelt ja pidada Tema käske. See käib kaasas üksteise koormate kandmisega, et need võiksid olla kerged.”

President Henry B. Eyring

President Henry B. Eyring, teine nõuandja Esimeses Presidentkonnas, kõneles juhtide rollist Kirikus ja lubadustest, mis Issand on neile andnud.

„Ta on teinud meie kõigi heaks seda, mida Ta on alati teinud. Meid on saatnud teenimisel lubadus: „Sest ma lähen teie palge eel. Ma olen teie paremal käel ja vasakul, ja minu Vaim on teie südames ja minu inglid teie ümber, et teid toetada” (ÕL 84:88).”

Võttes appi Mormoni Raamatu mõistuloo õlipuust, ütles president Eyring: „Oma jõupingutustega me Tema ajakava ei muuda. Tema teeb oma tööd omal ajal ja omal viisil. Meile on kinnitatud, et Ta õnnistab meid, kui töötame armastusest oma päevade lõpuni, ükskõik kui palju või vähe neid ka pole.”

Tunnistades kohalike juhtide kandamit seoses Kiriku liikmete õpetamise, armastamise, parandamise ja julgustamisega, tsiteeris president Eyring endist Kiriku presidenti Spencer W. Kimballi. „Me soovime, et Kiriku programmid teeniksid Kiriku liikmeid ja mitte vastupidi. Lisaks tahame, et preesterluse juhid arvestaksid palvemeelselt ja hoolega oma liikmete vajadustega ning keskenduksid koosolekutel neile põhivajadustele.”

President Eyring lausus: „Enamiku nende mõne viimase kuu jooksul teavitatud organisatsioonilise muudatuse puhul on näha, et oleme liikunud president Nelsoni juhatusel mitmeti kodukeskse ja individualiseeritud juhtimisstiili poole.”

„Loodan, et kuulate seda koolitust usuga. Me teenime elus Päästjat, kes kutsub meid teenima nii, et me mõistaksime täiuslikult nende inimeste vajadusi, keda Tema nimel teenime. Ta teab, mida on vaja teha, ja millal. Ta ilmutab oma eesmärke oma prohvetitele.”

Tulemas

Neljapäeval, 3. oktoobril, jätkuvad juhtide koosolekud Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi ja teiste Kiriku seeniorjuhtide, sealhulgas Kiriku ühingute üldiste ametikandjate õpetustega lastele, naistele, noortele ja Pühapäevakoolile.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.