Ametlik teadaanne

Teatati muudatustest noorte tugevdamiseks

2019. aasta sügisene üldkonverents

Rõhutati piiskopi peamist rolli ja kaotati Noorte Meeste juhatused

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku juhid teatasid muudatustest Aaroni preesterluse kvoorumites ja Noorte Naiste klassides, mis annavad noortele meestele ja noortele naistele rohkem võimalusi igakülgseks arenemiseks. Aaroni preesterlus on madalam Kiriku kahest preesterluse tasemest ning see antakse ustavatele viimse aja pühadest meestele alates aastast, mil nad saavad 12-aastaseks.

„Muudatused, mille me nüüd välja kuulutame, on mõeldud aitama noortel meestel ja noortel naistel arendada oma püha isiklikku potentsiaali,” ütles president Russell M. Nelson Kiriku 189. sügisese üldkonverentsi laupäeva pärastlõunasel istungil. „Me soovime samuti tugevdada Aaroni preesterluse kvoorumeid ja Noorte Naiste klasse ning toetada piiskoppe ja teisi täiskasvanud juhte, kes pealekasvavat põlvkonda teenivad. ‥ [Piiskopi] esmane ja kõige tähtsam ülesanne on hoolitseda oma koguduse noorte meest ja noorte naiste eest. Piiskop ja tema nõuandjad juhivad Aaroni preesterluse kvoorumite ja Noorte Naiste klasside tööd oma koguduses.”

 

Muudatused piiskoppidele, noortele meestele ja Aaroni preesterluse kvoorumitele.

Vanem Quentin L. Cook Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist rääkis üksikasjalikult, mis muutub Aaroni preesterluse kvoorumites. Samuti teatas ta muudatusest, et piiskopid peaksid regulaarselt Noorte Naiste juhatajatega nõu pidama.

Kohalikud juhid juhatavad noori ning on neile mentoriks; koguduse Noorte Meeste juhatused kaotatakse

Koguduse tasemel kaotatakse nüüd Noorte Meeste juhatused (täiskasvanud mehed, kes juhatavad noori mehi), et kohalikud piiskopid võiksid noori vahetumalt juhtida ja neile mentoriks olla. Vanem Cook ütles, et see tegevus on kooskõlas pühakirjaga Kiriku valitsemise kohta, mis anti Joseph Smithile aastal 1835: „Piiskopkond on selle [Aaroni] preesterluse juhatus ja ta hoiab selle võtmeid ehk volitust.” Vanem Cook ütles, et see tähendab, et koguduse noored mehed ja noored naised peaksid olema piiskopi kõige tähtsam prioriteet.

„[Need muudatused aitavad] piiskoppidel ja nende nõuandjatel keskenduda nende põhikohustustele noorte ja Algühingu laste suhtes,” ütles vanem Cook. „[Muudatused asetavad samuti] Aaroni preesterluse väe ja kohustused iga noore mehe isikliku elu ja eesmärkide keskmesse.”

Piiskopkonda aitavad nende kohustustes noortega täiskasvanud mehed, kes teenivad Aaroni preesterluse kvoorumi nõustajate ja spetsialistidena, ning Noorte Naiste juhid.

Noorte Naiste juhatajad annavad nüüdsest aru piiskopile ja peavad nõu otse piiskopiga

Vanem Cook teatas samuti, et Noorte Naiste juhatajad töötavad nüüd otse piiskopiga.

„Nüüdsest annavad koguduse Noorte Naiste juhatajad aru piiskopile ja peavad nõu otse koguduse piiskopiga,” ütles ta. „Varem võis selle ülesande nõuandjale delegeerida, kuid edaspidi lasub otsene vastutus noorte naiste eest inimesel, kes hoiab koguduses juhtimisvõtmeid.”

Koguduse Abiühingu juhataja (kõigi täiskasvanud naiste juht) töötab jätkuvalt otse piiskopiga.

Lisaks võivad Noorte Naiste juhatajad võtta suurema rolli noorte naistega nõu pidades. „Noorte Naiste juht võib kõige paremini aidata iga noore naise vajadusi rahuldada,” selgitas vanem Cook.

Vanem Cook ütles, et Noorte Meeste juhatused jätkavad tööd Kiriku valitsemise üldisel ja vaia tasandil. Igast vaiast teenib üks kõrgema nõukogu liige vaia Noorte Meeste juhatajana. Teine vaia kõrgema nõukogu liige teenib vaia Pühapäevakooli juhatajana.

Teised märkimisväärsed organisatsioonilised muudatused

Vanem Cook mainis samuti teisi muudatusi, mida mainitakse kirjas, mis saadetakse Kiriku juhtidele kogu maailmas.

  • Koguduse piiskopkonna noortekomitee koosoleku vahetab välja koguduse noorte nõukogu.
  • Enam ei kasutata sõna „ühisüritus”, vaid selle asemel „Noorte Naiste üritused”, „Aaroni preesterluse kvoorumi üritused” või „noorteüritused”. Kus võimalik, toimuvad need üritused igal nädalal.
  • Koguduse eelarve noorte üritusteks jagatakse noorte meeste ja noorte naiste vahel kumbagi organisatsiooni kuuluvate noorte arvu järgi. Piisava summa peaks eraldama Algühingu üritusteks.
  • Kõikidel tasemetel – koguduse, vaia ja üldisel tasemel – kasutame Kirikus terminit „organisatsioon”, mitte „abiorganisatsioon”. Inimesi, kes juhivad Abiühingu, Noorte Naiste, Noorte Meeste, Algühingu ja Pühapäevakooli üldorganisatsioone, kutsutakse „Kiriku ametikandjad”. Inimesi, kes juhivad neid organisatsioone koguduse ja vaia tasemel, kutsutakse „koguduse ametikandjateks” ja „vaia ametikandjateks”.

„Need püüdlused koos eelmisel kahel aastal välja kuulutatud muudatustega ei ole isoleeritud muudatused,” ütles vanem Cook. „Iga muudatus on oluline osa omavahel seotud mustrist, et õnnistada pühasid ja valmistada neid kohtuma Jumalaga.”

Vanem Ronald A. Rasband Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist, kes oli laupäeva pärastlõunase istungi viimane kõneleja, tänas Ameerika skaute ja viimse aja pühasid, kes on vabatahtlikuna seda organisatsiooni toetanud. Alates 1. jaanuarist 2020 rakendab Kirik noortele meestele ja noortele naistele kogu maailmas uut programmi.

„Meie ühistegevus Ameerika skautidega, mis nüüd lõpule jõuab, jääb alati oluliseks pärandiks mulle ja Kirikule,” ütles vanem Rasband. „Skaudiorganisatsioonile, paljudele meestele ja naistele, kes on usinalt skaudijuhtidena teeninud, emadele – sest nemad on teinud kõige enam – ja noortele meestele, kes on skautluses osalenud, soovime ütelda: „Suur tänu.””

Muudatused Noorte Naiste klassides

Üldkonverentsi naisteistungil laupäeva õhtul kuulutas Noorte Naiste üldjuhataja, õde Bonnie H. Cordon välja uue Noorte Naiste juhtmõtte ja muudatused Noorte Naiste klasside korralduses ja nimedes. Samuti rõhutas ta, kui oluline on, et igal Noorte Naiste klassil oleks juhatus, et anda noortele naistele võimalusi juhtida.

Uus Noorte Naiste juhtmõte

Järgnevalt on toodud uus Noorte Naiste juhtmõte täies pikkuses:

Mina olen Taevase Isa armastatud tütar, kellel on jumalik loomus ja igavikuline saatus.

Jeesuse Kristuse jüngrina püüan ma saada rohkem Tema-sarnaseks. Ma otsin isiklikku ilmutust ja tegutsen selle ajel ning teenin teisi Tema pühal nimel.

Ma seisan kui Jumala tunnistaja igal ajal ja kõiges ja kõikjal. Püüdlustes saada ülenduse vääriliseks, hindan ma meeleparanduse andi ja püüan iga päev paremaks saada.

Usuga tugevdan ma oma kodu ja peret, teen pühasid lepinguid ja pean neist kinni ning võtan vastu püha templi talitused ja õnnistused.

„Pange tähele, et „meie” on muutunud „minaks”,” ütles õde Cordon. „Need tõed käivad teie kohta individuaalselt. Sina oled kallihinnaline Taevaste Vanemate tütar. Sina oled meie Päästja Jeesuse Kristuse lepingujärgne jünger. Ma kutsun teid neid sõnu uurima ja nende üle mõtisklema. Ma tean, et kui seda teete, siis saate tunnistuse nende tõesusest. Nende sõnade mõistmine muudab seda, kuidas te katsumustega toime tulete. Oma identiteedi ja eesmärgi teadmine aitab teil joondada oma tahet Päästja tahtega.”

Muudatused Noorte Naiste klassides

Üle saja aasta on Kiriku Noorte Naiste programm jaganud tüdrukuid kolme klassi. Õde Cordon ütles, et edaspidi kaaluvad Noorte Naiste juhid ja piiskopid palvemeelselt iga oma koguduse noore naise vajadusi ning organiseerivad neid vanuse ja vastava rühma vajaduste järgi.

Näiteks kui koguduses on vähe noori naisi, võib noortel naistel olla vaid üks Noorte Naiste klass, kus kõik peavad tundi üheskoos. Või kui koguduses on suur rühm 12-aastaseid noori naisi ja väike rühm noori naisi, võib neid jagada kahte klassi – üks 12-aastastele ja teine neile, kes on vanemad.

„Kuidas teie klasse ka ei organiseerita, lasub teil, noored naised, oluline roll ühtsuse loomisel,” ütles õde Cordon. „Olge valgus teistele enda ümber. Olge sellise armastuse ja hoole allikas, mida sooviksite teistelt saada. Palvega südames sirutage teistele jätkuvalt abikätt ja tehke häid tegusid. Seda tehes täitub teie elu lahkusega. Teil on paremad tunded teiste vastu ja hakkate seeläbi nägema ka nende headust.”

Uus Noorte Naiste klassi nimi

Õde Cordon ütles, et kõiki klasse kutsutakse Noorte Naiste klassideks ja vajadusel eristatakse neid klassi liikmete vanuse järgi (näiteks Noored Naised 12–13). Lõpetatakse nimede Mesipuud, Vestaneiud ja Loorberid kasutamine.

Tugevdatud Noorte Naiste klasside juhatused

Õde Cordon tuletas noortele naistele ja nende juhtidele meelde, kui oluline on, et igat klassi juhiks klassi juhatus. „Noori naisi kutsutakse juhtima juba noores vanuses jumaliku plaani järgi,” ütles ta.

Just nagu on lood noorte meeste ja nende juhtidega, on ka noorte naiste juhid noorte naiste mentoriteks ilma, et teeksid tööd nende eest.

„Vaatamata mis tasemel juhikogemus klassi juhatusel on, alustage sealt, kus nad on, ja aidake neil arendada neid oskusi ja enesekindlust, mis neid kui juhti õnnistaks,” ütles ta. „Aidake neil juhtida, kuid ärge tehke seda nende eest ära. Vaim juhatab teid, kui te neid juhendate.”

Esimene Presidentkond toetab neid muudatusi

„Esimene Presidentkond ja Kaksteist toetavad üksmeelselt neid pingutusi meie noorte tugevdamisel,” ütles president Nelson laupäeva pärastlõunal. „Oh kuidas me neid armastame ja nende eest palvetame! Nad on „Iisraeli lootus – meie noored sõdurid”. Meil on täielik usaldus meie noorte vastu ja oleme tänulikud nende eest.”

Kogudused kogu maailmas võivad rakendada neid muudatusi nii pea, kui nad selleks valmis on, kuid hiljemalt 1. jaanuaril 2020.

Lisamaterjalid

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.