Pressiteade

Mormoonid saavad Kaheteistkümne Kvoorumisse uued apostlid

Laupäeval, 3. oktoobril, kuulutati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 185. sügisesel üldkonverentsil välja kolm uut Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liiget. Tegu on Mormoonide Kiriku ühe suurima valitsusorganiga.

Nendeks kolmeks apostliks on vanem Ronald A. Rasband, vanem Gary E. Stevenson ja vanem Dale G. Renlund. Nemad asuvad teenima Kaheteistkümne Apostli Kvoorumis pärast eelmist üldkonverentsi maisest elust lahkunud apostlite L. Tom Perry, Boyd K. Packeri ja Richard G. Scotti asemel.

Kaheteistkümne Kvoorumi uued liikmed kutsub Kiriku president, kes saab kutse esitamiseks jumalikku inspiratsiooni. Uusi Kaheteistkümne liikmeid võidakse kutsuda üldjuhtide seast, kes on Kiriku vanemjuhid, või Kiriku üldise liikmeskonna seast kogu maailmast.

Kaheteistkümne Apostli Kvoorum on Kirikus tähtsuselt teine valitsusorgan. Lisaks nende esmasele ülesandele olla Jeesuse Kristuse erilised tunnistajad kogu maailmale, tegelevad apostlid ka administratiivsete vastutusvaldkondadega, kui juhendavad ülemaailmse Kiriku programmide ellurakendamist ja arengut.

Kaheteistkümne Kvoorumi liikmete järjestust ei määra mitte vanus, vaid ametisse kutsumise aeg. Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmed on praeguse seisuga:

Juhataja Russell M. Nelson

Vanem Dallin H. Oaks

Vanem M. Russell Ballard

Vanem Robert D. Hales

Vanem Jeffrey R. Holland

Vanem David A. Bednar

Vanem Quentin L. Cook

Vanem D. Todd Christofferson

Vanem Neil L. Andersen

Vanem Ronald A. Rasband

Vanem Gary E. Stevenson

Vanem Dale G. Renlund

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.