Teema

Õiguste ja kasutamise informatsioon (uuendatud 21.2.2012)

KASUTAMISTINGIMUSED 

Seda portaali kasutades nõustute alljärgnevate tingimustega. Kui te mõne tingimusega ei nõustu, ärge seda portaali kasutage. Me jätame endale õiguse igal ajal neid kasutustingimusi muuta. Palun kontrollige nende tingimuste muudatusi iga kord, kui te portaali kasutate. Kui kasutate pärast nende tingimuste muudatuste avaldamist jätkuvalt seda portaali, tähendab see nende muudatustega nõustumist.

LITSENTSID JA PIIRANGUD

Selle portaali omanikuks on ja seda haldab Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kõik selles portaalis leiduvad materjalid (sealhulgas pildimaterjal, tekst, ikoonid, ekraanikujundus, andmebaasid, meedia ja üldine informatsioon) kuulub meile või on meie litsentseeritud. Te võite vaadata, laadida alla ja trükkida välja selles portaalis olevaid materjale ainult isiklikuks kasutamiseks, mitte tulunduslikul eesmärgil, juhul kui ei ole teisiti viidatud. Lisaks võivad meediatöötajad kasutada materjale traditsioonilistes avalikes uudistefoorumites, juhul kui ei ole teisiti viidatud. Lisaks võivad meediatöötajad kasutada materjale traditsioonilistes avalikes uudistefoorumites, juhul kui ei ole teisiti viidatud. Te ei tohi postitada materjale sellest portaalist teistel veebilehtedel või arvutivõrkudes ilma meie loata. Te ei või üle kanda ega jagada materjale sellest portaalist teistele portaalidele. Te ei või kasutada seda portaali või selles portaalis leiduvat informatsiooni (sealhulgas nende inimeste nimed ja aadressid, kes on informatsiooni avaldanud) toodete ja teenuste tutvustamiseks ja müümiseks, klientide värbamiseks või mistahes muul tulunduslikul eesmärgil.

Vaatamata eelnevale jätame endale ainuisikulise õiguse mitte lubada, piirata või limiteerida selle portaali kasutamist, sealhulgas portaali sisu taasesitamist. Meie kohuseks ei ole määratleda, mida tähendab isikutele, kes soovivad selle portaali materjale kasutada, termin „õiglane kasutus“. See jääb täielikult kasutaja vastutuseks. Veelgi enam, me ei ole kohustatud andma täiendavaid allikatsiteeringuid ega kindlustama, et vastavad materjalid on lubatud edasikasutamiseks. See kohustus lasub lõppkokkuvõttes samuti kasutajal. Siiski jätab Kirik endale õiguse hoida ära oma materjalide rikkumist ning mõista terminit „õiglane kasutus“ vastavalt meiepoolsele seaduste tõlgendamisele.

TEGEVUSJUHEND

Te nõustute, et ei postita isiklikult või koostöös teistega ega edasta sellesse portaali informatsiooni, mida võiks pidada teistele kasutajatele kahjulikuks või solvavaks, ega esine oma identiteedi varjamise eesmärgil kellegi teisena ega kaasa teisi sellistesse tegevustesse. Te nõustute, et te ei tee midagi, mis võiks takistada portaali andmeliiklust, mõjutada teenust või selle portaali toimimist ega hiili mööda ühestki kontrollmehhanismist või kasutusreeglitest, mida oleme rakendanud. Te olete teadlik, et kahjuliku või solvava tegevuse tagajärjeks võib olla portaali kasutamisõiguste tühistamine ning õiguslike meetmete rakendamine teie vastu.

LINKIMINE

Portaali kasutamise hõlbustamiseks võib portaal sisaldada linke teiste poolt hallatavatele veebilehtedele. Need veebilehed ei ole meie hallatud ega kontrollitud ning me ei vastuta nende sisu eest. Ehkki me oleme teinud heas usus püüdlusi, et linkida ainult kohaseid veebilehti, võivad mõned veebilehed sisaldada kohatuid või häirivaid materjale. Kui te leiate portaali kasutades selliseid marjale, palume meid sellest kohe teavitada.

Me loodame, et need, kes teevad informatsiooni internetis kättesaadavaks, arvestavad sellega, et see on avalikult ja laialdaselt kättesaadav. Seepärast loodame, et linkimine teiste veebilehtedega on seaduse ja internetikasutajate ootustega kooskõlas. Sellegipoolest kui juurdepääs teatud veebilehele peaks olema piiratud, peaks veebilehe haldaja meid sellest kohe teavitama.

PÄDEVUS JA KOHALDATAV ÕIGUS

See leping on kohaldatud Ameerika Ühendriikide Utah’ osariigi seadustele sarnaselt teistele lepingutele, mis sõlmitakse ja mida täidetakse täielikult osariigi piires, ilma et seejuures mindaks vastuollu ühegi teise seadusega. Igasuguse hagi, mis tõstatub seoses selle lepingu täitmisega või on seotud antud portaaliga, kohtualluvus on kas Ameerika Ühendriikides Utah’ osariigis Salt Lake’is osariigikohtus või föderaalses kohtus ning selle lepinguga nõustute antud hagidega seonduvates kohtuvaidlustes eelmainitud kohtute kohtualluvusega. Kui mõni käesoleva lepingu säte on täielikult või osaliselt kehtetu, tühine või seda pole võimalik jõustada, ei mõjuta see ülejäänud sätteid, välja arvatud juhul, kui me leiame, et tühiste või jõustamatute sätete puhul on tegemist lepingu oluliste tingimustega, millisel juhul me võime oma äranägemisel käesolevat lepingut muuta.

VASTUTUSE PIIRAMINE

Me ei ole vastutavad otseste ega kaudsete kahjude eest, mis on tingitud selle portaali või iga sellega lingitud veebilehe materjalide teiepoolsest kasutamisest või suutmatusest neid kasutada, sealhulgas (kuid mitte üksnes) saamata jäänud tulu, äritegevuse katkemine ja programmide või muude andmete kaotamine teie infokäitlemise süsteemis. Selle portaali või sellega lingitud veebilehtede kasutamisel tekkinud kõikide kahjude ja tsiviilhagidega seotud kulude osas ei ületa meie koguvastutus mitte mingil juhul teie poolt makstud summasid.

LOOBUMISKLAUSLID

MATERJALID SELLES PORTAALIS NING KÕIKIDEL LINGITUD VEEBILEHTEDEL ON ESITATUD „NII NAGU ON“ JA ILMA OTSESE NING KAUDSE GARANTIITA. LOOBUME VASTAVALT KOHALDATAVALE ÕIGUSELE KÕIKIDEST OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS (KUID MITTE ÜKSNES) MÜÜJA KINNITAB, ET OMANDIÕIGUS ON KEHTIV JA EI OLE KOORMATUD TEISTE ISIKUTE ÕIGUSTEGA, ASI VASTAB NÕUETELE NING ON SOBIV SELLEKS EESMÄRGIKS KASUTAMISEKS. ME EI GARANTEERI, ET SELLES PORTAALIS OLEVAD FUNKTSIOONID ON KATKEMATUD VÕI VEATUD, ET VEAD PARANDATAKSE VÕI ET SEE PORTAAL VÕI SERVER, MIS SEDA MAJUTAB, ON VABA VIIRUSTEST VÕI TEISTEST KAHJULIKEST KOMPONENTIDEST.

KAUBAMÄRGID

„Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik“, „Liahoona“, „Mormoni Raamat“ ja „Mormoon“ on Intellectual Reserve, Inc-le kuuluvad kaubamärgid.

KÜSIMUSED JA AUTORIKAITSE TAOTLUSED

Täiendava abi ja teabe saamiseks Kiriku autoriõigusega kaitstud materjalide suhtes võtke ühendust Kiriku intellektuaalse omandi kantseleiga:

Telefon: +1 801 240 3959 või 1 800 453 3860, sisenumber 2-3959

Faks: +1 801 240 1187

E-post: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Autoriõigusega kaitstud Kiriku materjalide kasutamise taotlemiseks palume täita teie nõudmistest lähtuvalt vastav vorm:

Üldisteks taotlusteks: Autoriõigusega materjalide kasutamise taotluse vorm

Käsikirjas kasutatavad materjalid: Autoriõiguse taotlus – käsikirja vorm

Muusikaliste teoste loomine: Autoriõiguse taotlus – muusikateoste loomine

Taotluse vormid ja kõik teised vajalikud materjalid, nagu on välja toodud taotluse vormis, võite saata:

Attention: Licensing
Intellectual Property Office
50 East North Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150-0018, USA

Samuti võite oma taotluse saata eeltoodud faksinumbril või e-posti aadressil.

Märkus: Mittetulunduslikel eesmärkidel esitatud taotlustele vastatakse umbes kahe kuni nelja nädala jooksul, ärilistele taotlustele umbes nelja kuni kuue nädala jooksul.

Jõustumise kuupäev: 21. veebruar 2012

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.