Pressiteade

Vanem Renlund kuulutab, et Eesti on „edasi veerev kivi”.

Apostel jagab armastuse ja lootuse sõnumit Baltikumis kogunenud liikmetele.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed kuulasid nõuandeid ja julgustavaid sõnumeid vanem Dale G. Renlundilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist, tema abikaasalt õde Ruth L. Renlundilt ja vanem Alan T. Phillipsilt Põhja-Euroopa piirkonna juhatusest. Jagades lugusid pühakirjadest ja kogemusi oma elust, õpetati liikmetele, kui tähtis on rajada kindel alus, elada ustavat elu, armastada teisi ja õpetada perekondadele Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi elamise tähtsust.

„Te olete osa sellest kivist, mis käte abita mäest lahti murdus ja mis veereb edasi ja täidab kogu maa,” ütles vanem Renlund Tallinnasse Eestisse kogunenud liikmetele. Viidates Taanielile Vanas Testamendis ja Nebukadnetsari unenäole, julgustas vanem Renlund kogudust pühendama endid sellele tulevasele rollile.

Oma apostellikku tunnistust jagades ütles vanem Renlund: „Ma olen õppinud tundma Jeesust Kristust. Olen hakanud mõistma, et Talle meeldib taastada seda, mida teie ei saa taastada. Talle meeldib ravida haavu, mida teie ei saa ravida. Talle meeldib parandada seda, mis on parandamatult katki. Talle meeldib heastada kõike ebaõiglust, mida olete elus kogenud. Talle meeldib väga isegi purustatud südameid jäädavalt parandada. Ma tean. Ma tean täiesti kindlalt, et Ta elab, ja olen tänulik, et tulin siia Tema nimel ja jagan tunnistust.”

Vanem Phillips rääkis 1807. aastal Šotimaal Dundee’s ehitatud tuletornist, mis on aja jooksul tuultele ja tormidele vastu pidanud tänu täpsusele ja hoolsusele selle täiusliku vundamendi loomisel. Seejärel jagas ta, et meie usu aluspõhimõtted on „Jeesuse Kristuse kindel alus tröösti ja tervenemise toomisel. Lepitusohver on Tema armastuse ülim väljendus. Kõike, mis on elus ebaõiglane, saab heastada Jeesuse Kristuse lepituse kaudu.”

Rääkides Lehhi unenäost elupuust Mormoni Raamatus, julgustas õde Renlund kohalviibijaid puu juurde jääma. Ta ütles: „Lehhi seisis puu juures ja viipas või kutsus oma pereliikmeid vilja sööma. Nefi ja Sam tulid, aga Laaman ja Lemuel mitte, kuid ta jätkas nende kutsumist ja jäi puu juurde, kui ta neid palus.”

Vanem Renlund kinnitas, et Kiriku liikmed peavad oma rolli selles „edasiveeremise” suunas omaks võtma, luues kindla aluse. Ta ütles: „See nõuab, et me kõik keskenduksime armastusele ja looksime ühtsust, siis tulevad õnnistused.” Ta jätkas oma nõuannet, et „Jeesuse Kristuse jüngritena peame Tema oma elus esikohale seadma. Me peame üksteisele andestama, nagu Tema andestas. Suhtuma teistesse kaastundlikult; kohtlema neid armastusega.”

Jagades lugusid minevikus aset leidnud genotsiididest maailmas, tuletas ta kokkutulnutele meelde, et varem sõdinud maadest pärit inimesed, kel on põhjust vihkamiseks, võivad jätta kõrvale oma lõhestava mineviku ja näidata üles armastust. Ta viitas salmidele Johannese 13:34–35, et Kristuse jüngrid peaksid järgima uut käsku üksteist armastada. Vanem Renlund ütles: „Kui kohtleme kedagi, kes meie hoonetesse tuleb, kuidagi teistmoodi, ilma armastuse ja kaastundeta, tõestame neile, et me ei ole Issanda jüngrid.”

Inna Jermosina Tallinna kogudusest ütles: „Kuuldud sõnumite tuum oli see, et peame olema ühtsed ja üksteist armastama ning nägema üksteist nii, nagu Jumal meid näeb.”

Kohalik liige Karin Lindemann ütles, et ta on „kõikidest sõnumitest inspireeritud ja liigutatud. Jeesus Kristus on tõesti kõige keskmes, mida me teeme. Kui võtame selle tõe täielikult omaks ja integreerime selle oma ellu, ei saa miski takistada „käte abita mäest lahti murdunud kivi” saamast suureks mäeks.”

Vanem Renlund tsiteeris Kiriku juhti, kes ütles: „Jumal võib muuta tegutsemishimulised võimeliseks, aga ta ei saa muuta võimelisi tegutsemishimuliseks”, rõhutades, et „kui te olete valmis tegutsema, siis on teile tööd, mida teha”. Ta jätkas: „Igaühel teist on selles liikumises täita oma roll. Iga kord, kui te midagi teete, pühitsete end Issandale. Kui te palvetate Issanda poole, kui elate nii, nagu peaksite, siis aitate kaasa Jumala kuningriigi ülesehitamisele.”

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.