Teema

Templid

Templid ei ole Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku tavapärased pühapäevaste koosolekute pidamise kohad. Need erinevad tuhandetest harilikest kogudusehoonetest, mida kõikjal maailmas pühapäevaste teenistuste läbiviimiseks kasutatakse.

Kogudusehoones võib teenistusest osa võtta igaüks usulisest kuuluvusest hoolimata. Aga kuna tempel on püha Issanda koda, võivad sinna siseneda ainult väärilised Kiriku liikmed. Liikmel tuleb templisse minekuks pidada kinni peamistest usulistest põhimõtetest ning kinnitada seda iga kahe aasta tagant oma kohalikele juhtidele.

Templite pühadust kinnitavad nii Uus kui ka Vana Testament. Vanas Testamendis lasi Mooses Iisraeli lastel kanda kõnnumaal rännates endaga kaasas tabernaaklit (suurt kokkupandavat templit). Kuningas Saalomon ehitas vägeva templi, mille babüloonlased 586. aastal eKr hävitasid. 70 a pKr ehitati see uuesti üles ja muudeti hiljem veelgi suurejoonelisemaks, kuid 70 a pKr hävitasid roomlased selle. Templi läänemüür on endiselt Jeruusalemmas alles ning juudid peavad seda endiselt pühaks, kuigi möödunud on juba peaaegu kaks tuhat aastat. Uues Testamendis on üles tähendatud, kuidas Jeesus Kristus templi puhastas, kui inimesed kasutasid selle esiõue turuplatsina ja rüvetasid sedasi selle pühadust.

Viimse Aja Pühade templeid peetakse Jumala kodadeks – maailma suundumustest eraldiseisvateks pühaduse ja rahu paikadeks. Need on kohad, kus Kiriku liikmed annavad Jumalale ametlikke lubadusi ja tõotusi. Seal leiab aset ka tähtsaim usutalitus – paaride laulatamine ja perekondade igaveseks kokku „pitseerimine”.

Templid on ka ainsad kohad, kus viiakse läbi selliseid tseremooniaid nagu ristimine ja igavese abielu sõlmimine nende eest, kes on surnud – toimingud, mida viimse aja pühade uskumuse kohaselt viidi läbi Uue Testamendi ajal, kuid mida hiljem enam ei tehtud.

Templid suunavad viimse aja pühasid keskenduma Jeesusele Kristusele ja tulevasele elule koos Tema, Taevase Isa ja pereliikmetega, juhul kui nad on ustavad Kristuse õpetustele.

Joseph Smith sai kaasajal ilmutuse, kuidas ehitada tempel Ohio osariiki Kirtlandi (see pühitseti 1836. aastal). Hiljem juhendati teda ehitama tempel Nauvoosse Illinoisi osariigis (1846. aastal). Templid olid Kiriku varajaste liikmete jaoks nii tähtsad, et vaid paar päeva pärast Soolajärve orgu saabumist valis Brigham Young välja koha, kuhu ehitada Salt Lake’i tempel.

Kogu maailmas on 152 templit, mis on juba töös, ehitus- või planeerimisjärgus.

Enamikku templeid ehib kuldne kuju – pika rüüga mees, kes puhub pasunat. See kujutab ingel Moronit – muistset prohvetit ja Mormoni Raamatu keskset isikut. Kuju sümboliseerib Jeesuse Kristuse evangeeliumi jutlustamist maailmale.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.