Teema

Seitsmekümne Kvoorumi juhatus

Seitsmekümne juhatus koosneb seitsmest liikmest, kes on omakorda Esimese või Teise Seitsmekümne Kvoorumi liikmed. Neid kutsub ametisse Esimene Presidentkond ja neile antakse volitus juhtida Seitsmekümne Kvoorumeid.

Kiriku juhtkondadest enamikus on kolm liiget: juhataja ja tema kaks nõuandjat.Kuid vastavalt pühakirjadele on kõik Seitsmekümne juhatuse liikmed juhatajad ja mitte ükski pole nõuandja: „Ja on vastavalt nägemusele, mis näitab Seitsmekümne korda, et neil peab olema seitse juhatajat, kes neid juhivad, kes on välja valitud seitsmekümne seast; ja nendest juhatajatest seitsmes peab juhtima kuut” (ÕL 107:93–94).

Seitsmekümne juhatuse liikmed on: vanem Ronald A. Rasband, vanem L. Whitney Clayton, vanem Donald L. Hallstrom, vanem Tad R. Callister, vanem Richard J. Maynes, vanem Craig C. Christensen ja vanem Ulisses Soares.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.