Uudislugu

Kiriku ülestõusmispühade algatus „Sest Ta elab”

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikul on plaanis 28. märtsil 2015 jagada ülestõusmispühade sõnumit, mis keskendub Jeesuse Kristuse õpetustele. Kõigi ootuste kohaselt peaks algatus „Sest Ta elab” jõudma sotsiaalmeedia, terve kuu kestvate külastuskeskuste näituste, internetilehtede reklaamide ning liikmete ja misjonäride vahendusel miljonite inimesteni.
 
Kiriku Esimene Presidentkond saadab 28. märtsil liikmetele e-kirja, kutsudes neid üles algatusest osa võtma. Seda meediakampaaniat tutvustab ka ajakirja Liahona märtsikuu number.

VAATA VIDEOT (inglise keeles):


 
 „Issanda Jeesuse Kristuse järgijatena neil viimsetel aegadel lasub meil kohustus tunnistada Päästja lepitusest ja ülestõusmisest. ‥ Me kuulutame nagu inglid aegade keskpaigas: „Teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud” (Mt 28:6). Ta elab! Ja kuna Ta elab, võime ka meie saada „rahu selles maailmas ja igavese elu tulevases” (ÕL 59:23),” ütles vanem Russell M. Nelson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ajakirja Ensign märtsinumbris. 
 
 „Meie sõnum peaks jõudma pea igasse maailma riiki. See kutsub kõiki üles Jeesust Kristust paremini tundma õppima ja Tema eeskuju järgima,” lisas Greg Droubay, Kiriku misjoniosakonna meediadirektor.

Droubay selgitas, et algatuseks saadi inspiratsiooni sõnumist „Elav Kristus”, mille Kirik avaldas 2000. aasta jaanuaris. „See ainulaadne dokument, millele on alla kirjutanud elavad prohvetid, nägijad ja ilmutajad, kes tunnistavad Jeesusest Kristusest viisil, nagu ainult nemad Temast tunnistada saavad, on olnud inspiratsiooniallikaks ja lähtepunktiks kutsele, mille me kogu maailmale esitada soovime,” ütles ta. 

Sõnumit „Sest Ta elab” on plaanis postitada iga päev sotsiaalmeedia lehekülgedel alates laupäevast, 28. märtsist. Sotsiaalmeedia kaudu tuuakse näiteid õnnistustest, mis on meile iga päev kättesaadavad. Neil, kes sõnumit interneti kaudu jagavad, soovitatakse oma sotsiaalmeedia kanalil kasutada teemamärki #BecauseHeLives. Neid innustavaid sõnumeid on võimalik jagada kogu aasta vältel.
 
Kirik on loonud veebilehe HeLives.mormon.org, kus näidatakse videot „Sest Ta elab”. See video keskendub Jeesuse Kristuse õpetuste leidmisele, mõistmisele ja järgimisele ning kõigele, mis Tema lepituse kaudu võimalikuks sai. Samuti tuletatakse meelde Päästja elu viimase nädala sündmusi.
 
Nii veebileht kui ka rohkem kui kaheminutiline video on saadaval 21 keeles: albaania, armeenia,  hiina, hispaania, hollandi, indoneesia, inglise, itaalia, jaapani, korea, läti, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, sebu, tagalogi, tai, ukraina ja vene keeles.

Kirik väljastas oma esimese ülestõusmispühade kampaania „Tänu Temale” 2014. aastal. Tegu oli YouTube᾽i videoga, mida vaadati selle postitamise esimesel nädalal rohkem kui 5 miljonit korda. 
 
Detsembri jõulualgatus „Tema on suurim kingitus” jõudis sotsiaalmeedia, külastuskeskuste näituste ning liikmete ja misjonäride vahendusel miljonite inimesteni. Vastavat videot vaadati rohkem kui 33 miljonit korda. Jõulualgatus keskendus Taevase Isa armastusele, mis väljendub inimkonnale tehtud pühas kingituses – Jeesuses Kristuses.

 „Nii täiendavad need algatused ja tulevane 2015. jõulude algatus üksteist ja keskenduvad jätkuvalt Jeesusele Kristusele,” ütles Droubay.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.