Pressiteade

Kirik teatab uuest tasakaalust evangeeliumi õpetamises kodus ja Kirikus

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president Russell M. Nelson avas 188. sügisese üldkonverentsi, teatades „uuest tasakaalust ja seosest, mis on evangeeliumi õpetamises kodus ja Kirikus”. See on osa püüdlusest „tugevdada peresid ja inimesi plaaniga, mis on kodukeskne ja mida toetatakse Kiriku tegevustega, et õppida evangeeliumi, tugevdada usku ja edendada suuremat isiklikku jumalakummardamist”, ütles ta.

Ta jätkas: „Viimse aja pühadena oleme harjunud mõtlema kirikust kui millestki, mis toimub meie kogudusehoonetes, mida toetatakse sellega, mida kodus tehakse. Me peame seda mustrit muutma. Käes on kodukeskse Kiriku aeg, mida toetatakse sellega, mis toimub meie koguduse- ja vaiahoonetes.”

Kohe pärast president Nelsoni laupäevahommikust kõnet pöördus vanem Quentin L. Cook Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ülemaailmse publiku poole ja jagas üksikasju eelolevate muudatuste kohta.

„Pühapäevaste koosolekute ajakava muudetakse alates 2019. a jaanuarist järgmistel viisidel,” rääkis vanem Cook. „Pühapäevased Kiriku koosolekud koosnevad 60-minutilisest sakramendikoosolekust igal pühapäeval, mis keskendub Päästjale, sakramenditalitustele ja vaimsetele sõnumitele. Pärast vaheaega, et klassidesse minna, osalevad Kiriku liikmed 50-minutilises tunnis, mis vaheldub igal pühapäeval. Pühapäevakool toimub esimesel ja kolmandal pühapäeval. Preesterluse kvoorumid, Abiühingu ja Noorte Naiste koosolekud toimuvad teisel ja neljandal pühapäeval. Viienda pühapäeva koosolekud toimuvad piiskopkonna juhatusel. Algühing toimub igal nädalal sellesama 50-minutilise aja jooksul ja kaasab lauluaega ning tundi.”

Vanem Quentin L. Cook Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist

Selgitati selle muganduse ja teiste hiljutiste muudatustega seotud eesmärke ja õnnistusi:

  • Pöördumise süvendamist Taevasesse Isasse ja Issandasse Jeesusesse Kristusesse ning usu tugevdamist Nendesse.
  • Inimeste ja perede tugevdamist kodukeskse ja Kiriku poolt toetatava õppekava kaudu, mis aitab kaasa rõõmsalt evangeeliumi järgi elamisele.
  • Hingamispäeva austamist sakramenditalitusele keskendudes.
  • Kõikide Taevase Isa laste aitamist mõlemal pool eesriiet misjonitöö ja templitalituste, -lepingute ning -õnnistuste saamise kaudu.

Kiriku enam kui 30 000 koguduse kohalikele juhtidele kogu maailmas on saadetud Esimese Presidentkonna kiri, mis kirjeldab muudatuste üksikasju ja pakub lisateavet.

60 minutit – Sakramendikoosolek

10 minutit – Vaheaeg

50 minutit – Täiskasvanute tund. Noorte tund. Algühing.

  

Kirja lisas tuuakse vastused 12. küsimusele, nende hulgas:

  • Kuidas parandame evangeeliumi õppimist ja selle järgi elamist kodus ja isiklikus elus?
  • Milline on sakramendikoosoleku ülesehitus?
  • Milline on kogudusehoonet jagava mitme koguduse pühapäevane ajakava?
  • Kas pakume pühapäeval kirikuajal valikkursusi?

Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum on kindlad, et viimse aja pühasid „õnnistatakse imelisel moel” tänu sellele muudatusele, ütles vanem Cook. „Pühapäev võib olla päev evangeeliumi õppimiseks ja õpetamiseks kirikus ja kodus. Kui inimesed ja pered osalevad perenõukogus, pereajaloo uurimises, teenimises, abistamises, isiklikus jumalakummardamises ja veedavad rõõmsalt aega perega, siis on hingamispäev tõeline rõõm.”

Kiriku praegune kolmetunnine programm sai alguse 1980. a. Enne seda toimusid Kiriku koosolekud terve hingamispäeva jooksul ja nädala sees.

Uus 2019. aasta õppekava lastele, noortele ja täiskasvanutele, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks, on saadaval 47. keeles veebilehel tulejargnemulle.lds.org ja evangeeliumi raamatukogus.

Lisainfot tänase teadaande kohta võib saada aadressil sabbath.lds.org.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.