Pressiteade

Kirik annab lisajuhised seoses iganädalaste jumalateenistustega COVID-19 ajal

Iganädalased jumalateenistused koogudusehoonetes võivad jätkuda pärast Ida-Euroopa piirkonna juhatuse heakskiitu

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond on andnud välja uuendatud juhised, et aidata Kiriku juhtidel ja liikmetel üle kogu maailma turvaliselt jätkata jumalateenistustel ja teistel üritustel osalemist COVID-19 pandeemia ajal.

Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhendamisel on piirkonnajuhatuste ülesandeks anda heakskiit koosolekute ja ürituste korraldamiseks nende piirkonnas. Esimese Presidentkonna kirjas märgitakse, et alates 2020. a novembrist võib vaiakonverentse korraldada kas virtuaalselt või hoolikalt sotsiaalset distantsi hoides. Kaaskirjas öeldakse, et iganädalaste jumalateenistustega võib sõltuvalt kohalikele oludele alustada kohe.

Esimese Presidentkonna kirjas märgitakse, et alates 2020. a novembrist võib vaiakonverentse korraldada kas virtuaalselt või hoolikalt sotsiaalset distantsi hoides. Kaaskirjas öeldakse, et iganädalaste jumalateenistustega võib sõltuvalt kohalikele oludele alustada kohe.

Kaaskirjas öeldakse, et „Rasketel aegadel jätkavad Jeesuse Kristuse jüngrid Tema järgimist, osaledes Tema päästmis- ja ülendustöös”. See töö läheb edasi igas olukorras. Kuna kohalikud tingimused on erinevad, sisaldab kaaskiri nelja põhiprintsiipi, mis aitavad kohalikel juhtidel ja liikmetel Kirikut kõige paremini hallata. Järgnevalt on toodud need põhimõtted ja nende rakendamine.

 „Oleme tänulikud inspireeritud teenimismustrite ja kodukesksete, Kiriku poolt toetatud jõupingutuste eest, mis võimaldavad Issanda tööl praegustes tingimustes edasi liikuda,” ütles Esimene Presidentkond.

Pidage liikmeid meeles nimepidi ja toitke neid vaimselt (vt Moroni 6: 4–5)

Nii täiskasvanute kui ka noorte juhatuste ja nõukogude koosolekud võivad toimuda virtuaalselt või ohutusreegleid järgides kohapeal, nagu kohalikud olud lubavad.

Tugevdage liikmeid ja aidake kanda nende koormat (vt Moosia 18: 1–11; Õpetus ja Lepingud 20:47, 59)

Juhid saavad jätkata koguduse liikmete teenimist ja nendega teenimisvestluste läbiviimist. Samuti võivad nad ohutusreegleid järgides ja piiskopi juhendamisel viia regulaarselt sakramenti ka nendele inimestele, kes seda soovivad.

Toetage üksteist ja looge ürituste kaudu ühtsus (vt Moosia 18:21; Õpetus ja Lepingud 121: 9)

Noorte koosolekuid, üritusi ja teenimisprojekte võib korraldada virtuaalselt või ohutusreegleid järgides kohapeal, nagu kohalikud olud lubavad. Neid võib teha pühapäeviti või mõnel muul päeval. Juhte innustatakse aitama noortel omavahel ühenduses olla ja kasvada Kiriku uue laste- ja noorteprogrammi raames. Algühingu-ealiste lastega pered võivad jätkata Kiriku vahendite kasutamist.

Koguge liikmeid sageli paastuma, palvetama ja rääkima oma hinge heaolust (vt Alma 6: 6; Moroni 6: 6)

Sõltuvalt kohalikest oludest ja piiskopi järelevalve all võib iganädalasi koosolekuid pidada virtuaalselt, ohutusreegleid järgides kohapeal või kombineerides kohapeal toimuvaid koosolekuid ja virtuaalseid ülekandeid. Ülekandeid ei tohiks salvestada. Juhid peaksid toetama ka viimse aja pühasid, kes peavad jätkama jumalakummardamist kodus.

Kuna ülekanne ei võimalda vaatajatel sakramenti võtta, soovitatakse juhtidel planeerida ülekanne ilma pausideta. Seda saab teha, alustades ülekannet kas enne või pärast sakramendi jagamist.

Kiriku juhid soovivad, et võimalikult paljudel viimse aja pühadel oleks võimalus saada osa sakramendist – kohapeal ja volitatud preesterluse hoidjate vahendusel.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.