Teema

Kümnis

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed järgivad Piiblis toodud kümnise põhimõtet, annetades 10 protsenti oma sissetulekust Kirikule.

Kümnis on olnud tuttav juba Vana Testamendi aegadest alates.Näiteks on kirjutatud 1. Moosese 14:17−20, et Aabraham maksis kümnist Melkisedekile.Tänapäeval kasutatakse kümniseraha eri eesmärkidel, nende seas humanitaarabi ja kogudusehoonete ja templite ehitamine.Kümniserahast kaetakse samuti Kiriku halduskulud ning sellega toetatakse misjoni-, haridus- ja genealoogia programme.

Viimse aja pühad annavad oma kümnise kohalikele juhtidele.Kohalikud juhid saadavad raha Kiriku peakorterisse Salt Lake Citys Utah’s, kus komitee otsustab, millisel viisil seda raha kasutada.See komitee koosneb Esimesest Presidentkonnast, Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ja Juhtivast Piiskopkonnast.

Nagu paljude teiste usugruppide liikmed, usuvad ka viimse aja pühad, et kümnise maksmine näitab tänulikkust Jumalale ning toob vaimseid ja ajalikke õnnistusi.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.