Pressiteade

Mormoonid käsitlevad ülemaailmsel konverentsil võtmetähtsusega teemasid

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ehk Mormoonide Kiriku juhid kõnelesid miljonitele kõikjal maailmas kogunenud kuulajatele Kiriku 185. sügisesel üldkonverentsil eri usulistel teemadel ja käsitlesid paljusid sotsiaalseid probleeme. Konverentsi kantakse üle Ameerika Ühendriikides Salt Lake Citys asuvast 21 000-kohalisest konverentsikeskusest. Konverents toimus 26. septembril ja 3.–4. oktoobril 2015.

Kuna enamik Kiriku 15 miljonist koosnevast liikmeskonnast ei saa üldkonverentsi kohapeal kuulata, siis kantakse konverentsi kuus koosolekut üle satelliitülekande vahendusel ja seda 80 keeles. Ülekannet saab vaadata rohkem kui 7400 kogudusehoones ja enam kui 100 riigis. Peale selle sai koosolekuid vaadata otse ka internetist veebilehel LDS.org, LDS üldkonverentsi YouTube´i kanalilt ja Mormon Channelist.

Peagi tõlgitakse Kiriku juhtide sõnumid kokku 94 keelde. Järgmisena on välja toodud mõned katked käsitletud sõnumitest:

Jeesuse Kristuse õpetuste ja eeskuju järgimine

„Maailm, milles me elame, survestab kõikjal häid inimesi alandama või isegi hülgama õigemeelse elu väärtusi. Hoolimata meid igapäevaselt ümbritsevast kurjusest ja kiusatustest võime leida tõelist rõõmu, kui elame Kristusele pühendunud elu. ‥ Kristusele pühendunud elu elamine tähendab, et me õpime Jeesusest Kristusest ja Tema evangeelimist ning seejärel järgime Tema eeskuju ja peame täpselt kinni Tema käskudest.” – Vanem Richard J. Maynes

„Kõik meist peavad arendama ja näitama üles sellist käitumist ja välimust, mis kuulutab, et oleme tõelised Kristuse järgijad.” – Vanem Quentin L. Cook

„Igaüks meist on tulnud maa peale Kristuse valgusega. Kui järgime Päästja eeskuju ja elame nii, nagu elas ja õpetas Tema, siis põleb see tuli eredalt meie sees ja valgustab teed ka teistele.” – President Thomas S. Monson

Perekondade tugevdamine

„Kakskümmend aastat tagasi andsid Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum välja teadaande „Perekond: läkitus maailmale”. Me lõpetasime selle inspireeritud dokumendi järgmiste sõnadega: „‥ Me hoiatame ka, et perekondade lagunemine toob üksikisikutele, ühiskonnale ja rahvastele need õnnetused, mida on ette kuulutanud nii muistsed kui kaasaegsed prohvetid. Apostlitena kordame seda pühalikku hoiatust taas täna.”” – Vanem M. Russell Ballard

„Õnn peitub perekonnas kui põhiüksuses, mille on algselt loonud ja ilmutanud meie Taevane Isa.” – Vanem Gregory A. Schwitzer

Kõlbelised käitumisnormid

„Kui me vaatame, loeme või kogeme midagi, mis on meie Taevase Isa käitumisnormidest madalamal, siis teeb see meid nõrgemaks. ‥ Vaatamata vanusele, kui see, mida me vaatame, loeme, kuulame või otsustame teha, ei vasta Issanda käitumisnormidele trükises „Sulle, noor,” siis lülitagem see välja, visakem see minema, rebigem see puruks ja pöördugem sellest ära.” – Õde Linda S. Reeves

„Pahelisus, näiteks ebamoraalne käitumine, ei ole kunagi vastuseks.” – Vanem Quentin L. Cook

Laste ja noorte tugevdamine

„ … Lapsed õpivad siis, kui nemad on selleks valmis, mitte ainult siis, kui meie oleme valmis neid õpetama.” – Vanem Bradley D. Foster

„Teil [noored inimesed] on parajasti käes otsustav eluperiood. Teie praegused valikud seoses misjoni, hariduse, abielu, karjääri ja Kirikus teenimisega hakkavad kujundama teie igavikku. See tähendab, et teil tuleb alati pidada silmas igavikulist tulevikku. ‥ Haridus valmistab teid paremateks töövõimalusteks. See annab teile eelise teenida ja õnnistada end ümbritsevaid inimesi. See seab teid elukestva õppimise rajale. See tugevdab teid võitluses teadmatuse ja eksiarvamuste vastu.” – Vanem Robert D. Hales

„Teismeiga on tihti ebakindel aeg, mil tuntakse, et ei olda piisavalt hea, püütakse leida oma kohta eakaaslaste seas ja teiste hulka sobituda. Teil võib olla kiusatus oma käitumisnorme alandada ja teistega kaasa minna, et leida heakskiitu nendelt, keda soovite oma sõpradeks. Palun olge tugevad ja valvsad kõige suhtes, mis rööviks teilt igaviku õnnistused. Valikud, mida te teete siin ja praegu, on igavese tähtsusega.” – President Thomas S. Monson

Otsuste tegemisel usule ja tõeallikatele tuginemine

„Soovitan teil pidada nii-öelda isiklikke nõupidamisi. Pärast palvetamist olge mõnda aega omaette. Mõelge selle üle, mis ootab teid ees. Küsige endalt: „Millistes oma elu valdkondades soovin end tugevdada, et võiksin siis tugevdada teisi? Kuhu soovin välja jõuda aasta pärast? Kahe aasta pärast? Millised valikud tuleb mul teha, et sinna jõuda?” Pidage meeles, teie olete piloot ja teie juhite oma lennukit. Ma tunnistan, et kui te mõistmisele tulete, tuleb Taevane Isa teie juurde. Ta aitab teid oma Püha Vaimu lohutava käega.” – Vanem Robert D. Hales

„Kuigi teie algne usutuli võib olla väike, kasvab õigemeelsete valikute kaudu teie usaldus Jumalasse ja teie usk suureneb. Surelikkuse raskused puhuvad teie vastu ja kurjuse jõud pimeduses luuravad, et teie usku summutada. Kuid kui te jätkate heade valikute tegemist, panete oma usalduse Jumalasse ja järgite Tema Poega, saadab Issand suuremat valgust ja teadmist ning teie usk muutub püsivaks ja kõigutamatuks.” – Vanem Neil L. Andersen

„Paljud otsivad tänapäeva maailmas internetist kohest rahuldust ja kohest teadmist. Vastupidiselt sellele õnnistatakse meid ohtralt siis, kui rakendame usku ja kannatlikkust ning pöördume oma Taevase Isa, kogu tõe allika poole. Nii paljud vastused ja kinnitused tulevad igapäevasest pühakirjade uurimisest, õppimisest ning siirast ja anuvast palvest, kuid interneti kohta selliseid lubadusi ei anta.” – Õde Linda S. Reeves

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.